Reparatiewet BZK op het terrein van het wonen

Dit wetsvoorstel strekt tot intrekking van de Invoeringswet Wet stedelijke vernieuwing die door de Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing overbodig is geworden.

Daarnaast worden enkele wetstechnische gebreken hersteld in de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de wet van 7 april 2011 tot wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (wettelijke grondslag verschillende waardering energieprestaties huurwoningen) (Staatsblad 2011, 191).

Ten slotte wordt een aantal wetstechnische onvolkomenheden in de Woningwet gerepareerd. Deze wijzigingen van de Woningwet zullen pas in werking treden nadat de wijzigingen van die wet door de wet van 2 juli 2009 tot wijziging van de Woningwet (vereenvoudiging en herschikking grondslagen lagere regelgeving) (Staatsblad 2009, 324), met inbegrip van de al in werking getreden wijzigingen van de wet van 2 juli 2009 zoals aangebracht door de wet van 29 april 2010 tot kleine wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (Staatsblad 2010, 187), van kracht zijn geworden.

Door de bovenstaande wijzigingen was ook de aanpassing van de Wabo noodzakelijk.

Aanpassingen Wabo

In artikel IV wordt de Wabo aangepast:

  • wijziging van de artikelen 2.2 en 6.1.
    In verband met het vervallen van de grondslag om in de gemeentelijke bouwverordening een vergunning voor het slopen op te nemen, zoals vervat in bovengenoemde wet van 2 juli 2009, is ook de Wabo technisch aangepast.

Status

Het voorstel is op 2 februari 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 februari 2012 als hamerstuk afgedaan. Op 25 februari 2012 de Reparatiewet BZK op het terrein van wonen gepubliceerd (Staatsblad 2012, nr. 89). De wijziging is op 1 april 2012 via een koninklijk besluit in werking getreden (Staatsblad 2012, nr. 125).

U kunt alle kamerstukken met betrekking tot de reparatiewet vinden in het dossier nr. 33 102.

Belangrijkste kamerstukken: