Verbeterde aansluiting Wabo Kaderrichtlijn water

Op 27 juli 2011 is de Wet van 6 juli 2011 tot wijziging van de Wet milieubeheer (verbeterde aansluiting van de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op de kaderrichtlijn water) in werking getreden (Staatsblad 2011, nr. 373).

Met deze wijzigingswet wordt in de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingswet wordt nauwkeuriger aangesloten bij de terminologie van de kaderrichtlijn water (hierna: KRW). Hiermee wordt verduidelijkt dat in de Nederlandse regelgeving bij de implementatie van het vereiste van geen achteruitgang op grond van artikel 4, eerste lid, onder a, i) en onder b, i), van de KRW geen enkel verschil ten opzichte van genoemde bepalingen van de richtlijn is beoogd.

Wijzigingen Wabo

In artikel IA (toegevoegd via de Nota van wijziging) wordt de Wabo gewijzigd.

  • Artikel 2.14 (wijziging)
    De wijziging van artikel 2.14 hangt samen met de invoering in titel 5.1 Wm van de nieuwe categorie Europeesrechtelijke milieukwaliteitseisen, niet zijnde grenswaarden of richtwaarden. In de huidige tekst van artikel 2.14, eerste lid, onder c, sub 2, van de Wabo wordt bepaald dat bij de beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning het bevoegd gezag gestelde grenswaarden in acht neemt. Er zijn echter ook richtwaarden en andere, Europese, milieukwaliteitseisen, waarvan niet a priori elke doorwerking naar de vergunningverlening moet worden uitgesloten. Indien een dergelijke doorwerking wenselijk is, kan dit door de wijziging van artikel 2.14 bij AMvB worden bepaald. Momenteel is voldoende dat in de Waterwet is geregeld dat bij de verlening van een watervergunning rekening moet worden gehouden met wat in de waterplannen hieromtrent is opgemerkt.
  • Artikel 2.26 en 5.20 (wijziging)
    Naast een aantal redactionele aanpassingen kan door de wijziging het bindend adviesrecht en het bindend verzoek tot handhaving nu worden uitgeoefend met het oog op bescherming van de waterkwaliteit. Daardoor wordt beter gewaarborgd dat de door de Krw vereiste watertoestand kan worden bereikt.

Status

Het voorstel is op 1 juni 2011 (zonder beraadslaging en zonder stemming) aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 juli 2011 als hamerstuk afgedaan. Op 26 juli 2011 is Wet van 6 juli 2011 tot wijziging van de Wet milieubeheer (verbeterde aansluiting van de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op de kaderrichtlijn water) gepubliceerd (Staatsblad 2011, nr. 373). De wet is de volgende dag, op 27 juli 2011, in werking getreden.

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 32 427.

Belangrijkste kamerstukken:

Bovenstaande Nota van wijziging is in het "Gewijzigd voorstel van wet" verwerkt: