Wet Natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de wet Natuurbescherming in werking getreden. De wet vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. En wijzigt onder andere de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De Wet natuurbescherming voorziet in:

  • vereenvoudigde regels ter bescherming van de natuur
  • decentralisatie van bevoegdheden naar provincies
  • een goede aansluiting op het omgevingsrecht.

Relevante stukken

U kunt alle kamerstukken over de Natuurwet vinden in het dossier nr. 33 348. De belangrijkste kamerstukken in dit dossier zijn:

Aanpassing Wabo
In artikel 10.8 is de Wabo aangepast. Het gaat om de volgende aanpassingen:

  • bij artikel 1.1 lid 1 Wabo zijn definities toegevoegd van Habitatrichtlijn, Natura 2000-gebied en Vogelrichtlijn
  • nieuwe onderdelen j. en k. van artikel 2.1 lid 1 Wab: voor locatiegebonden ingrepen van de Wabo die effecten op de natuur kunnen hebben, worden de natuuraspecten betrokken bij de aanvraag voor die omgevingsvergunning; een afzonderlijke Natura 2000-vergunning of een soorten-ontheffing is dan niet aan de orde
  • wijzigingen in verwijzing/terminologie in artikel 2.4, 2.14, 2.32 en 5.1 Wabo
  • invoegen van nieuwe artikelen 2.17a tot en met 2.17d Wabo over de criteria voor natuur
  • wijzigen van artikel 2.29 Wabo over intrekken en wijzigen van vergunningen en enkele tekstuele wijzigingen
  • nieuw lid bij artikel 5.16 Wabo over intrekken op verzoek van orgaan dat verklaring van geen bedenkingen afgeeft