Wijziging Bor (BRZO en RIE-4)

Op 1 januari 2016 is de wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking getreden. De wijziging is op 17 november 20156 verschenen in Staatsblad 2015, nr. 413.

Aanpassing Besluit omgevingsrecht
Met deze wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) worden gedeputeerde staten het bevoegd gezag voor:

  • alle inrichtingen die onder het toepassingsbereik vallen van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO inrichtingen)
  • voor alle inrichtingen waarbinnen zich een installatie bevindt voor industriële activiteiten als bedoeld in bijlage I, categorie 4, van richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (PbEU L334) (RIE-4 installatie).

Voor andere zogenaamde IPPC-installaties blijft gelden dat voor die installaties in bijlage I, onderdeel C, bepaald moet zijn dat gedeputeerde staten het bevoegd gezag is.

Deze wijziging van het Bor leidt ertoe dat voor 183 BRZO inrichtingen en voor 20 inrichtingen met een RIE-4 installatie het bevoegd gezag van de gemeente verschuift naar de provincie. De praktische gevolgen van de wijziging zijn niet zo groot, omdat voor de BRZO inrichtingen de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving door gemeenten eerder al was opgedragen aan de BRZO omgevingsdiensten. Daar verandert niets aan.

Wel zullen de mandaatbesluiten van de gemeenten voor deze inrichtingen moeten worden ingetrokken. De provincies moeten nagaan of aanpassing van hun mandaatbesluiten nodig is.