Wijziging Wabo 1 januari 2013

Op 1 januari 2013 is een drietal wetten in werking getreden die de Wabo aanpassen:

Wet aanpassing bestuursprocesrecht

In de Wet Aanpassing bestuursproceswet is een reeks voorstellen tot wijziging van het bestuursprocesrecht samengebracht. Deze vallen uiteen in 4 groepen:

 1. Inhoudelijke wijzigingen, gericht op stroomlijning van procedures en bevordering van een effectieve en definitieve geschilbeslechting
 2. Meer technische wijzigingen, onder meer gericht op verbetering van de toegankelijkheid van de wetgeving door het bestuursprocesrecht zoveel mogelijk te concentreren in de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
 3. Een beperkte herverkaveling van de rechtsmacht tussen de drie hoogste feitelijke bestuursrechters
 4. Overige wijzigingen

Wijzigingen Wabo
Via de Nota van wijziging is artikel CLIIa aan dit wetsvoorstel toegevoegd. Met artikel CLIIa wordt de Wabo aangepast:

 • Wijziging artikelen 6.5 en 6.5b én artikel 6.5a vervalt.
  Dit heeft geen gevolgen voor de praktijk; met deze wet wordt hetzelfde nu via de Awb geregeld.

Status
De wet is op 20 december 2012 bekend gemaakt (Stb. 2012, nr. 682). Hierbij hoort een verbeterblad (Jaargang 2012, nr. 682 Verbeterblad). De wet is op 1 januari 2013 in werking getreden (Stb. 2012, nr. 684).

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 32 450.

Belangrijkste kamerstukken
Deze zijn:

Aangenomen amendementen:

Wet Plattelandswoningen

Deze wet bevat een tweetal onderdelen. Om te beginnen wordt geregeld dat bij verschillende wetten zoals bij de Wabo (Omgevingsvergunning milieu) het planologische regime, en niet langer het feitelijk gebruik, bepalend wordt voor de bescherming die een gebouw of functie geniet tegen negatieve milieueffecten. Het tweede element van het wetsvoorstel heeft specifiek betrekking op zogenaamde plattelandswoningen. Dat zijn (voormalige) agrarische bedrijfswoningen die (tevens) door derden mogen worden bewoond. Het wetsvoorstel regelt dat deze woningen niet worden beschermd tegen milieugevolgen van het bijbehorende bedrijf.

Wijzigingen Wabo
In artikel I wordt de Wabo aangepast:

 • Invoeging nieuw artikel 1.1a Wabo;
  Dit artikel heeft specifiek betrekking op zogenaamde plattelandswoningen. Dat zijn (voormalige) agrarische bedrijfswoningen die (tevens) door derden mogen worden bewoond. Het wetsvoorstel regelt dat deze woningen niet worden beschermd tegen milieugevolgen van het bijbehorende bedrijf.
 • wijziging artikel 2.14.
  Door toevoeging van een nieuw lid 7 aan artikel 2.14 wordt geregeld dat bij de omgevingsvergunning milieu het planologische regime, en niet langer het feitelijk gebruik, bepalend wordt voor de bescherming die een gebouw of functie geniet tegen negatieve milieueffecten.

Status
Op 23 oktober 2012 is de Wet plattelandswoningen gepubliceerd (Stb. 2012, nr. 493). De wet is op 1 januari in werking getreden (Stb. 2012, nr. 571).

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 33 078.

Belangrijkste kamerstukken
Deze zijn:

Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012 (32 822)

Dit wetsvoorstel hangt samen met het voorstel van wet houdende de vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 2012.) Het onderhavige voorstel van wet treft onder andere de noodzakelijke overgangsmaatregelen met het oog op de invoering van de Politiewet 2012 en er worden in dit voorstel diverse wetten aangepast, waarin wordt verwezen naar de Politiewet 1993 of begrippen uit die wet.

Wijzigingen Wabo
In artikel 59 van de wet wordt de Wabo op een aantal ondergeschikte punten gewijzigd:

 • Wijziging artikel 5.8.
  In het tweede lid, wordt «Politiewet 1993» vervangen door: Wet veiligheidsregio's.
 • Wijziging artikel 5.12.
  In het eerste lid wordt «Onze Minister van Justitie» vervangen door: Onze Minister van Veiligheid en Justitie.

Status
Het voorstel is op 6 december 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juli 2012 aangenomen. Op 16 juli is de Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012 gepubliceerd (Staatsblad 2012, nr. 316). De wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2013 (Staatsblad 2012, nr. 317).

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 32 389.

Belangrijkste kamerstukken
Deze zijn:

Aangenomen amendement:

Bovenstaande Nota van wijziging en het amendement zijn in het "Gewijzigd voorstel van wet" verwerkt: