Wijziging Wabo tbv implementatie richtlijn nr. 2010/75/EU (33 197)

Op 24 mei 2013 is de Wet tot wijziging van de Wabo ten behoeve van implementatie richtlijn nr. 2010/75/EU van kracht geworden. Deze wet houdt verband met de implementatie van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies. Artikel I van de wet past de Wabo aan.

Deze wet is onderdeel van de implementatie van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (PbEU L 334, hierna: richtlijn industriële emissies). De hoofdstukken I, II en VII van de richtlijn industriële emissies komen voor een groot deel overeen met de inhoud van de IPPC-richtlijn.

De IPPC-richtlijn was oorspronkelijk geïmplementeerd in (hoofdstuk 8 van) de Wet milieubeheer (hierna: Wm) en onderliggende regelgeving. Met het in werking treden van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) is die implementatieregelgeving goeddeels «verhuisd» naar de Wabo en het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor).

Implementatie van de hoofdstukken I en II van de richtlijn industriële emissies vergt vooral een wijziging van het Bor en heeft weinig consequenties voor de tekst van de Wabo en de Wm. Implementatie van de hoofdstukken III en volgende van de richtlijn industriële emissies vindt plaats in het Activiteitenbesluit. Zie ook de informatie over de implementatie van de richtlijn industriële emissies.

Wijzigingen Wabo

Artikel I van de wet past de Wabo aan:

 • wijziging artikel 1.1.
  Er komt in artikel 1.1 een definitie voor IPPC-installatie: installatie voor industriële activiteiten als bedoeld in bijlage I van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (PbEU L 334). De definitie voor gpbv-installaties vervalt.
 • wijziging artikelen 2.7, 2.22 en 3.16.
  De term «gpbv-installatie» wordt vervangen door de term «IPPC-installatie»;
 • wijziging artikel 2.30.
  De aanvulling van artikel 2.30 is ter implementatie van artikel 21, vijfde lid, van de richtlijn industriële emissies: de actualiseringsplicht van vergunningsvoorschriften aan nieuwe of herziene BBT-conclusies. Artikel 2.30 voorzag al in een actualiseringsplicht - het bezien of de in een vergunning gestelde voorschriften nog toereikend zijn - met het oog op «ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu». Deze algemene formulering is met het oog op de implementatie van artikel 21, vijfde lid, voornoemd geconcretiseerd.
 • nieuw artikel 2.31a (ingebracht via de Nota van wijziging, 33 197 nr. 7)
  Met het voorgestelde artikel 2.31a, eerste lid, Wabo is het bevoegd gezag bij het wijzigen van een omgevingsvergunning op grond van de Wabo niet langer gebonden aan de grondslag van de oorspronkelijke aanvraag om vergunning. Hiermee wordt een in de praktijk ervaren, door de jurisprudentie opgeworpen belemmering bij het actualiseren van vergunningen voor inrichtingen weggenomen, waar wel technische mogelijkheden tot verbetering van het milieu beschikbaar zijn. Dit onderdeel van het wetsvoorstel stimuleert de toepassing van nieuwe, schonere ontwikkelingen, binnen de grenzen van wat economisch haalbaar is.
  NB. Dit artikel zou eerst via het wetstraject permanent worden Chw (33135) in de Wabo geïntroduceerd worden. Voor een uitgebreide toelichting op dit artikel wordt daarom verwezen naar de Memorie van toelichting (33 135 nr. 3) van deze wet (paragraaf 3.3. 1 en de artikelgewijze toelichting bij artikel 2.3.1 onderdeel A en B).

Status

De Wet tot wijziging van de Wabo tbv implementatie richtlijn nr. 2010/75/EU (Staatsblad, jaargang 2013, nr. 159) is op 17 januari 2013 aangenomen door de Tweede Kamer en op 9 april door de Eerste Kamer. Een koninklijk besluit inwerkingtreding is op 23 mei 2013 (Staatsblad, jaargang 2013, nr. 176) genomen. De wet is op 24 mei 2013 in werking getreden. U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 33 197.

Belangrijkste kamerstukken:

Bovenstaande Nota's van wijzigingen zijn in het "Gewijzigd voorstel van wet" verwerkt: