Wijziging Wabo verbetering Vth

Hier vindt u informatie over de wijziging van de Wabo per 14 april 2016 over de verbetering 'vergunningverlening, toezicht en handhaving (Vth)'.

Na onder meer het advies 'De tijd is rijp' van de commissie Mans hebben het interprovinciaal overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)) en het Rijk in 2009 afspraken gemaakt. Het gaat om afspraken om de uitvoering van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving (hierna genoemd: VTH-taken) op het gebied van het omgevingsrecht structureel te verbeteren.
Het wetsvoorstel wijzigt onder andere de Wabo, Wm, Wgh en Wro.

Status
Dit wetsvoorstel is op 22 september 2015 aangenomen door de Tweede Kamer en op 8 december 2015 door de Eerste Kamer. De wet is op 14 april 2016 in werking getreden (Staatsblad 2016, nr. 139).
U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 33 872.

Belangrijkste kamerstukken
in dit dossier:

Aanpassing Wabo
De afspraken uit 2009 betreffen:

  • het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken

  • de vorming van een landsdekkend netwerk van regionale uitvoeringsdiensten/omgevingsdiensten

  • de verbetering van de samenwerking en informatie-uitwisseling bij de handhaving in de bestuurlijke kolom enerzijds en tussen de bestuurlijke en strafrechtelijke kolom anderzijds

  • het vereenvoudigen van de bevoegdheidsverdeling tussen de overheden door verdere decentralisatie en

  • het verminderen van de bestuurlijke drukte door versobering van het interbestuurlijk toezicht

Een belangrijk onderdeel van deze omvangrijke operatie is het wettelijk borgen van de behaalde resultaten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. En het scheppen van de randvoorwaarden en condities voor een bestendig effectief en efficiënt functioneren van het gemoderniseerde VTH-stelsel.

Artikel I van het wetsvoorstel wijzigt de Wabo en geeft de wettelijke borging voor wat betreft de uitvoering van VTH-taken. Hiermee is het mogelijk om voor de kwaliteit van de uitvoering van taken met betrekking tot de omgevingsvergunning en voor andere taken die met de omgevingsvergunning samenhangen, kwaliteitseisen te stellen.

Inhoudelijk heeft dit wetsvoorstel primair betrekking op de uitvoering van de VTH-taken die in de Wabo zijn geregeld. De kwaliteitscriteria zullen ook deel uitmaken van de Omgevingswet die in voorbereiding is.