Wijziging 1 februari 2013

De "Wet van 22 november 2012 tot wijziging van de Wet bodembescherming met het oog op het terugbrengen van de administratieve en bestuurlijke lasten en enkele verbeteringen van de uitvoering" is enerzijds onderdeel van de afspraken die zijn opgenomen in het Convenant bodemontwikkelingsbeleid en Aanpak spoedlocaties en anderzijds bedoeld om invulling te geven aan het voornemen uit het regeerakkoord om te komen tot vermindering van bestuurlijke en administratieve lasten.

Het wetsvoorstel loopt vooruit op een meer ingrijpende herziening van de bodemregelgeving. De komende jaren wordt intensief gewerkt aan een krachtige modernisering van die regelgeving, die ertoe leidt dat de decentrale overheden de juiste instrumenten krijgen om dit beleid vorm te geven.

Naast de Wet bodembescherming worden ook enkele andere wetten aangepast, waaronder de Wabo.

Wijzigingen Wabo

In artikel IV wordt de Wabo gewijzigd:

  • Wijziging van artikel 6.2c.
    Dit artikel is alleen bedoeld voor gevallen van bodemverontreiniging die ontstaan zijn vóór 1 januari 1987. Hiervoor gelden de in het artikel aangegeven procedures van de Wet bodembescherming. Mede gelet op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 augustus 2010, 200909847/1, LJN: BN4279, is dit niet voldoende verwoord in het artikel. Daarom wordt voorgesteld dit in de aanhef van het eerste lid uitdrukkelijk te verwoorden. N.B. Voor verontreinigingen die na 1 januari 1987 zijn ontstaan, geldt de zorgplicht van artikel 13 van de Wet bodembescherming, wat betekent dat die verontreinigingen zoveel mogelijk ongedaan moeten worden gemaakt.
    Met een nieuw tweede lid van artikel 6.2c wordt mogelijk gemaakt dat, wanneer duidelijk is dat er geen risico's voor de menselijke gezondheid zijn, de omgevingsvergunning in werking kan treden (zonder het saneringsplan af te wachten), tenzij door het bouwen de uitvoering van de sanering zal worden belemmerd.

Status

Het voorstel is op 31 oktober 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 november 2012 als hamerstuk afgedaan. Op 12 december 2012 de Wijziging Wet bodembescherming en andere wetten gepubliceerd (Staatsblad 2012, nr. 621). De wijziging is op 1 februari 2013 via een koninklijk besluit (deels) in werking getreden (Staatsblad 2013, nr. 19).

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 33 150.

Belangrijkste kamerstukken: