Wijzigingen Wabo 1 januari 2012

Op 1 januari 2012 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht door de inwerkingtreding van twee wetten gewijzigd:

  1. Wet tot wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wabo in verband met modernisering monumentenzorg
  2. Uitzonderingen Lex silencio positivo Dienstenwet

Wijziging Monumentenwet 1988 en de Wabo in verband met modernisering monumentenzorg

In de beleidsbrief Modernisering van de Monumentenzorg is uiteengezet hoe de minister het Nederlandse monumentale erfgoed ziet in de huidige Nederlandse samenleving. Voorgesteld wordt meer generieke borging van cultuurhistorische waarden vooraf in het proces van ruimtelijke ordening, waardoor een vermindering van sectorale regelgeving achteraf mogelijk is. Bij deze verschuiving wordt de sectorale regelgeving niet afgeschaft, maar hervormd en wordt dit aangevuld met gebiedsgericht beleid. De Monumentenwet 1988 is en blijft een belangrijke basis voor de omgang met de monumenten, maar de regels moeten krachtiger en eenvoudiger.

In de beleidsbrief zijn drie pijlers geïntroduceerd, die een basis geven aan een nieuwe, gemoderniseerde monumentenzorg.

Dit zijn:

  • pijler 1: Cultuurhistorische belangen meewegen in de ruimtelijke ordening
  • pijler 2: Krachtiger en eenvoudiger regelgeving
  • pijler 3: Bevorderen van herbestemming van monumenten

Deze pijlers zijn vertaald naar concrete maatregelen. Deze wetswijziging heeft tot doel vier nog niet doorgevoerde maatregelen uit de Beleidsbrief te implementeren. Het gaat om de volgende maatregelen.

  1. de mogelijkheid om op aanvraag een monument aan te wijzen als beschermd monument wordt geschrapt
  2. de vijftigjarengrens voor monumenten vervalt

  3. de subsidiegrondslag wordt uitgebreid om een plankostenregeling en een wind- en waterdichtregeling in verband met de herbestemming van monumenten mogelijk te maken

  4. versnelling en vereenvoudiging van de voorbereidingsprocedure voor een monumentenvergunning (na inwerkingtreding van de Wabo: omgevingsvergunning) voor relatief eenvoudige ingrepen

Wijzigingen Wabo

In artikel II wordt de Wabo (nieuw artikel 3.2a, wijziging artikel 3.10 en artikel 6.1, vervallen artikel 3.14) gewijzigd.
N.B. Ook artikel 4.2 Wabo wordt gewijzigd in artikel II onderdeel D maar deze wijziging is al op 1 juli 2011 (met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2010) in werking getreden. Zie Reparatie Wabo vergoeding schade/kosten monumenten

Status

Het voorstel is op 1 februari 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 31 mei 2011 aangenomen.

Op 30 juni 2011 is Wet van 6 juni 2011 tot wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de modernisering van de monumentenzorg gepubliceerd (Staatsblad 2011, nr. 330). Artikel II, onderdeel D (zie hierboven) is op 1 juli 2011, in werking getreden. De andere onderdelen van deze wet met betrekking tot de Wabo zijn op 1 januari 2012 in werking getreden (Staatsblad 2011, nr. 331).

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 32 433.

Belangrijkste kamerstukken:

Bovenstaande Nota's van verbetering/wijziging zijn in het "Gewijzigd voorstel van wet" verwerkt:

Uitzonderingen Lex silencio positivo Dienstenwet

Dit wetsvoorstel (formele naam: Wet tot wijziging van de Awb, de Dienstenwet en enige andere wetten ter vastlegging van uitzonderingen op de toepasselijkheid van de positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen ingevolge de Dienstenwet) voegt de uitzonderingen op de toepassing van de Lex silencio positivo (LSP (Lex silencio positivo)) op het rijksvergunningenstelstel toe aan de Dienstenwet.

Lex silencio postivo is de regeling waarbij een vergunning automatisch verleend wordt als de overheid niet tijdig over de aanvraag van een vergunning heeft beslist. Hiermee wil het kabinet tijdige besluitvorming bij vergunningaanvragen verbeteren. Met dit voorstel worden de uitzonderingen in de wet opgenomen en niet meer door het Tijdelijk besluit Lex silencio positivo Dienstenrichtlijn (Staatsblad (Staatsblad)2009, 571 ).

Dit voorstel neemt ook een uitzondering van de LSP (Lex silencio positivo) op voor vergunningen waarop de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. Daarnaast wordt een uitzonderingspositie voor vergunningen die rechtstreeks worden ingesteld bij EU (Europese Unie)-verordeningen of die dienen ter uitvoering van EU (Europese Unie)-besluiten vastgelegd.

Voor vergunningen die niet onder de reikwijdte van de Dienstenwet vallen is op 24 juli 2010 het Verzamelwetsvoorstel van rechtswege verleende vergunning (32.454) ingediend.

Wijzigingen Wabo

In artikel XII wordt de Wabo (artikel 3.10 Wabo) aangepast.
In artikel 3.10, vierde lid, aanhef en onder b, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is bepaald dat indien op de voorbereiding van de beschikking op een aanvraag om een omgevingsvergunning afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is. Het voorgestelde vierde lid van artikel 3:10 van de Algemene wet bestuursrecht maakt deze bepaling overbodig. Het vierde lid van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt daarom aangepast.

Status

Het voorstel is op 17 maart 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 april 2011 als hamerstuk afgedaan. De Wet tot wijziging van de Awb, de Dienstenwet en enige andere wetten ter vastlegging van uitzonderingen op de toepasselijkheid van de positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen ingevolge de Dienstenwet is op 7 april 2011 gepubliceerd (Staatsblad 2011, nr. 201) en is op 1 januari 2012 in werking getreden.

U kunt alle kamerstukken met betrekking tot de reparatiewet vinden in het dossier nr. 32 614.

Belangrijkste kamerstukken:

Bovenstaande Nota van verbetering is in het "Gewijzigd voorstel van wet" verwerkt: