Invoering Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden via een koninklijk besluit (Staatsblad 2016, nr. 384). Tegelijk met de inwerkingtreding van de wet zijn ook het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming in werking getreden. U kunt alle kamerstukken over de Natuurwet vinden in het dossier nr. 33 348.

Wet natuurbescherming

Relevante stukken Wet natuurbescherming
Datum Inhoud Vindplaats
3 jun 2015 Derde nota van wijziging 33 348 nr. 19
17 dec 2014 Tweede nota van wijziging 33 348 nr. 10
19 jun 2014 Advies Raad van State en Nader rapport 33 348 nr. 6
19 jun 2014 Nota van wijziging 33 348 nr. 5
10 sep 2012 Advies Raad van State en Nader rapport 33 348 nr. 4
10 sep 2012 Memorie van Toelichting 33 348 nr. 3
10 sep 2012 Voorstel van wet 33 348 nr. 2

Tijdens de behandeling van de Wet natuurbescherming in de Tweede Kamer dienden kamerleden een groot aantal amendementen in. Vanwege het grote aantal zijn de aangenomen amendementen op een aparte pagina opgesomd. Ook de aangenomen moties zijn op een aparte pagina op een rij gezet.

Uitvoeringsregelgeving

De uitvoeringsregelgeving bestaat uit het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming.

Relevante stukken uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming
Datum Inhoud Vindplaats
27 jul 2016 Aangenomen motie over het continueren van de landelijke vrijstelling van de vergunningplicht voor beweiden en bemesten voor alle Natura 2000-gebieden 33 348 nr. 191
9 jun 2016 Aangenomen motie over het bij ministeriële regeling aanwijzen van invasieve uitheemse en verwilderde soorten 33 348 nr. 187
9 jun 2016 Aangenomen motie over het naar redelijkheid behandelen van vergunningaanvragen ingediend voor 1 juli 2015 33 348 nr. 185
18 mei 2016

Ontwerp Regeling natuurbescherming

Nota van Toelichting

Verkorte Zienswijze over tien hulp-, vang- en dodingsmiddelen Vogels

18 mei 2016

Ontwerp Besluit natuurbescherming

Nota van Toelichting

18 mei 2016 Voortgang uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming 33 348 nr. 177