Aangenomen amendementen Wet natuurbescherming

Tijdens de behandeling van de Wet natuurbescherming in de Tweede Kamer hebben kamerleden een groot aantal amendementen ingediend. De aangenomen amendementen zijn op deze pagina per hoofdstuk uit de Wet natuurbescherming gerangschikt.

Alleen hoofdstukken waarbij amendementen zijn aangenomen vindt u in het overzicht. Bij ontbrekende hoofdstukken zijn geen amendementen aangenomen.
Hoofdstuk 1
Datum Inhoud Kamerstuk
16 jun 2015 Verduidelijken van de rol van de provincies 33 348 nr. 40
16 jun 2015 Het regelen van en aantal zaken ten aanzien van schade en overlast veroorzakende dieren 33 348 nr. 46
16 jun 2015 Herstellen van een schrijffout in de wet 33 348 nr. 76
16 jun 2015 Waarborgen dat provincies bij het uitvoeren van beschreven maatregelen rekening houden met provinciale grenseffecten 33 348 nr. 82
29 jun 2015 Eenvoudigere regels met minder potentiële regeldruk ten aanzien van de jacht en waarmee maatschappelijke organisaties worden vertegenwoordigd 33 348 nr. 107
29 jun 2015 Het monitoren van de doelstellingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn en het tot stand komen en in stand houden van het natuurnetwerk 33 348 nr. 118
29 jun 2015 Het zelfstandige belang van de bescherming van landschappen 33 348 nr. 121
Hoofdstuk 2
Datum Inhoud Kamerstuk
24 jun 2015 De overdracht van bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de bescherming van bijzondere natuurgebieden 33 348 nr. 93
Hoofdstuk 3
Datum Inhoud Kamerstuk
16 jun 2015 Het regelen van en aantal zaken ten aanzien van schade en overlast veroorzakende dieren 33 348 nr. 46
24 jun 2015 Regelen dat het faunabeheerplan adequate maatregelen bevat ter voorkoming en bestrijding van schade aangericht door in het wild levende dieren 33 348 nr. 94
25 jun 2015 Regelen dat ontheffing of vrijstelling voor de herintroductie of uitzetting van soorten alleen plaatsvindt in overeenstemming met  gedeputeerde staten 33 348 nr. 105
29 jun 2015 Eenvoudigere regels met minder potentiële regeldruk ten aanzien van de jacht en waarmee maatschappelijke organisaties worden vertegenwoordigd 33 348 nr. 107
29 jun 2015 Meebeslissen provincies bij het aanwijzen van invasieve exoten 33 348 nr. 108
29 jun 2015 Vastleggen dat ook andere maatschappelijke organisaties en wetenschappers door het bestuur van faunabeheereenheden kunnen worden uitgenodigd 33 348 nr. 112
1 jul 2015 Het onderbouwen van een faunabeheerplan door trendtellingen van populaties van in het wild levende dieren in het gebied waarop een faunabeheerplan van toepassing is 33 348 nr. 167