Erfgoedwet

Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. Hiermee zijn ook enkel kleine wijzigingen in de Wm doorgevoerd.

Verschillende specifieke regelingen en wetten regelen het behoud en beheer van het Nederlandse erfgoed. Voor alle erfgoedtypen geldt dat aanpassing of uitbreiding van de huidige wettelijke bepalingen gewenst is. De Erfgoedwet integreert en actualiseert de huidige wetten in één wet.
Deze wet voert ook kleine wijzigingen door in onder andere de Wm, Wabo en Chw.

Status
Dit wetsvoorstel is op 16 juni 2015 aangenomen door de Tweede Kamer en op 8 december 2015 door de Eerste Kamer. Het grootste deel van de wet, waaronder de delen die de Wm, Wabo en Chw wijzigen, zal op 1 juli 2016 in werking treden. U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 34 109.

Belangrijkste kamerstukken
in dit dossier:

Aanpassing Wm, Wabo en Chw
Het voorstel voor de 'Erfgoedwet' actualiseert onder meer de verwijzingen vanuit andere wetten naar de oude wetten en regelingen die de Erfgoedwet vervangt. Dat is ook het geval voor:

  • de Wet milieubeheer (Wm)
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
  • de Crisis- en herstelwet (Chw).

De Erfgoedwet past verder enkele details in de Wm en Wabo aan. Deze aanpassingen hebben geen gevolgen voor de uitvoeringspraktijk van de onderdelen milieu en ruimtelijke ordening.

NB. De Wet milieubeheer wordt via artikel 10.12 Erfgoedwet gewijzigd