Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob (32 676)

Op 1 juli 2013 is de Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob in werking getreden. Deze wet wijzigt onder andere de Wm en de Wabo. Gelijktijdig is ook het Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob van kracht geworden, wat onder meer het Bor wijzigt.

Algemene informatie

Deze wet neemt een aantal knelpunten weg bij de huidige toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Het verruimt ook de werkingssfeer van de Wet Bibob door het aantal sectoren uit te breiden waarin het Bibob-instrument kan worden toegepast.

Status
Het gewijzigde voorstel van wet 32 676 nr. A is op 20 maart 2012 aangenomen door de Tweede Kamer en op 5 april 2013 door de Eerste Kamer (Staatsblad: jaargang 2013, nr. 125). Een Koninklijk Besluit over inwerkingtreding is op 7 juni 2013 genomen (Staatsblad: jaargang 2013, nr. 205). Dat besluit vormde onderdeel - namelijk artikel VIII - van het Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob. De wet en het verzamelbesluit zijn op 1 juli 2013 in werking getreden.
U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 32 676.

Belangrijkste kamerstukken
in dit dossier:

Aanpassing Wm

Artikel IV van de Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob wijzigt artikel 9.2.2.3 van de Wet milieubeheer (Wm). Het nieuw toegevoegde lid 3 creëert alsnog een grondslag voor de bevoegdheid van bestuursorganen om advies te vragen aan het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Verder bieden de aanpassingen van lid 2 en het nieuwe lid 6 een extra grondslag om de vergunning te weigeren of in te trekken als dit volgens het advies Bibob noodzakelijk wordt geacht.