Wet Natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de wet Natuurbescherming van kracht geworden. De wet vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. En wijzigt onder andere de Wet milieubeheer.

De Wet natuurbescherming voorziet in:

  • vereenvoudigde regels ter bescherming van de natuur
  • decentralisatie van bevoegdheden naar provincies
  • een goede aansluiting op het omgevingsrecht.

Relevante stukken

U kunt alle kamerstukken over de Natuurwet vinden in het dossier nr. 33 348. De belangrijkste kamerstukken in dit dossier zijn:

Aanpassing Wm
In artikel 10.13 wordt de Wet milieubeheer (Wm) gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op enkele aanpassingen van verwijzingen.

De huidige wet bevat geen verplichte koppeling voor de passende beoordeling van plannen waarvoor ook een milieueffectrapportage moet worden opgesteld (artikel 2.8). Dit stond wel in artikel 19j, vierde lid van de Natuurbeschermingswet 1998.