Aanpassing REACH

Per 1 juni 2007 is de nieuwe Europese verordening voor chemische stoffen, REACH, in werking getreden. De afkorting staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van CHemische stoffen. De kern van REACH is dat een bedrijf in principe van alle stoffen die hij produceert, importeert, verwerkt of doorgeeft aan klanten, de gevaarsaspecten en risico's moet kennen en risicobeheersmaatregelen moet benoemen.

Op 1 juni 2008 zijn een aantal AMvB's, waaronder het Activiteitenbesluit, middels het Besluit aanpassing AMvB's ter uitvoering van REACH (Staatsblad jaargang 2008, nr. 160), gewijzigd vanwege de uitvoering van REACH.

Deze aanpassing van het Activiteitenbesluit heeft geen betrekking op het aspect geluid.