Derde tranche Activiteitenbesluit

De wijzigingen van het Activiteitenbesluit en -regeling in het kader van de derde tranche van de tweede fase zijn op 16 november 2012 gepubliceerd. De teksten en toelichtingen zijn te raadplegen in Staatsblad 2012, nummer 558 en Staatscourant 2012, nummer 21524. Deze wijzigingen zijn 1 januari 2013 in werking getreden.

Inrichtingen onder het Activiteitenbesluit

Het wijzigingsbesluit derde tranche Activiteitenbesluit betreft de derde tranche van het project "tweede fase modernisering algemene regels". In deze derde tranche komen nog meer vergunningplichtige activiteiten onder de werking van het Activiteitenbesluit.

Het gaat om activiteiten binnen de: rubber- en kunststofverwerkende industrie, voedingsmiddelenindustrie, schietinrichtingen (binnenschietbanen en paintballinrichtingen), betonindustrie, grafische industrie, inrichtingen voor het onderhouden, repareren en reinigen van spoorwegvoertuigen. Dit wijzigingsbesluit wijzigt ook het Besluit omgevingsrecht (Bor). Dit betreft onder meer wijzigingen in de aanwijzing van vergunningplichtige activiteiten (Bijlage 1 van het Bor).

De belangrijkste wijzigingen voor geluid zijn:

Geluidsgevoelige objecten

Het begrip ‘woning' is aangepast zodat niet langer het feitelijk gebruik van een gebouw, maar alleen het planologische regime dat voor dat gebouw geldt bepalend is voor de bescherming (artikel 1.1). Meer informatie hierover is beschreven bij geluidsgevoelige objecten.

Akoestisch onderzoek

Bij een melding wordt een akoestisch onderzoek gevoegd als de melding betrekking heeft op een (artikel 1.11):

  • een inrichting als bedoeld in categorie 11.1, onderdeel b, van onderdeel C, van bijlage 1, bij het Besluit omgevingsrecht, voor zover het een inrichting betreft voor het vervaardigen van betonmortel of betonwaren
  • binnenschietbaan en de afstand van de binnenschietbaan tot het dichtstbijzijnde gevoelige object kleiner is dan 50 meter.

Voor het bepalen van de geluidsbelasting van een binnenschietbaan zijn regels gesteld (artikel 3.144 Activiteitenbesluit) in bijlage 7 van de Activiteitenregeling. De Handleiding meten en rekenen industrielawaai is niet van toepassing op het meten van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau (LAmax) als gevolg van een binnenschietbaan. Het akoestisch onderzoek voor de binnenschietbaan bevat de in artikel 3.113 Activiteitenregeling opgesomde gegevens. Dit komt grotendeels overeen met de vereisten uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai.

Beschermingsniveau - gezoneerd industrieterrein

Aan artikel 2.2a Besluit omgevingsrecht zijn betonbedrijven die zijn aangewezen als grote lawaaimaker toegevoegd (2.2a, derde lid, onderdeel b Bor). Voor deze bedrijven is een omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig. Het bevoegd gezag beoordeelt op basis van de informatie uit het akoestisch rapport (zie artikel 1.11 Activiteitenbesluit) of het oprichten of uitbreiden van het bedrijf binnen de grenswaarden van de Wet geluidhinder past. Als de grenswaarden worden overschreden moet de vergunning op grond van artikel 5.13b Bor worden geweigerd, of moeten op grond van artikel 2.20 maatwerkvoorschriften worden gesteld. De werkwijze is voor deze bedrijven daarmee gelijk aan de werkwijze zoals die voor de grote zuiveringstechnische werken voor 1 januari 2013 al gold.

Overgangsrecht

Voor vergunningplichtige bedrijven die vanaf 1 januari 2013 onder het Activiteitenbesluit vallen, loopt het overgangsrecht over het algemeen drie jaar, tot 1 januari 2016 (zie artikel 6.1 Activiteitenbesluit). Daarbij geldt als voorwaarde dat de voorschriften van die vergunning vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen van maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit.

Voor een inrichting die behoort tot de betonindustrie en die is aangewezen als grote lawaaimaker blijven de geluidsvoorschriften voor onbepaalde tijd als maatwerkvoorschrift gelden (artikel 6.33a).