Reparatiebesluit Activiteitenbesluit

Op 16 september 2008 is het "Besluit van 26 juli 2008 tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en diverse andere besluiten (Staatsblad jaargang 2008, nr. 326)" in werking getreden. Dit besluit regelt:

  • reparaties van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer;
  • wijzigingen van diverse besluiten in verband met het aantreden van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie
  • wijzigingen van diverse andere besluiten.

De reparaties van het Activiteitenbesluit hebben ook betrekking op het aspect geluid en betreffen het repareren van enkele verschrijvingen:

  • In tabel 2.17a wordt «LAr,LTLT» vervangen door: LAr,LT;
  • Artikel 6.12 wordt als volgt gewijzigd:
    1. In het tweede lid wordt «bedoeld het eerste lid» vervangen door: bedoeld in het eerste lid.
    2. In het derde lid wordt «tweede en derde lid» vervangen door: eerste en tweede lid;

  • In artikel 6.14, eerste volzin, wordt «artikel 2.17, tweede lid» vervangen door: artikel 2.18, tweede lid.