Reparatiebesluit 2014

Het wijzigingsbesluit is gepubliceerd in Staatsblad 2014, nummer 20 van 21 januari 2014. De wijzigingsregeling staat in Staatscourant 2014, nummer 1588 van 23 januari 2014. Deze wijzigingen zijn op 1 maart 2014 in werking getreden, zoals bekend gemaakt in Staatsblad 2014, nummer 82.

De belangrijkste wijzigingen van dit 'reparatiebesluit' zijn:

  1. Het demonteren van scooters, bromfietsen en motorfietsen komt onder het besluit te vallen. Dat is onderdeel van de Green Deal Scooterrecycling.
  2. Er komen voorschriften voor het lozen vanuit rioolwaterzuiveringsinstallaties en het bevoegd gezag kan overgaan tot maatwerk.
  3. De samenloop van drie grote wijzigingen (3e tranche, landbouwwijziging en implementatie Richtlijn Industriële Emissies) per 1 januari 2013 heeft gezorgd voor een aantal wetstechnische, niet inhoudelijke fouten; de wijziging repareert die.
  4. In aansluiting op de wettelijke voorziening van de Wet plattelandswoningen wordt dit nu ook geregeld voor inrichtingen die onder het Activiteitenbesluit vallen (in het nieuwe artikel 1.3c). Een voormalige agrarische bedrijfswoning, die bij de inrichting hoorde, kan worden bestemd tot plattelandswoning. Hierdoor is de plattelandswoning geen geluid- of geurgevoelig object in het kader van het Activiteitenbesluit.

Met de overzichten van de reparaties op besluitniveau en de reparaties op regelingniveau kunt u snel zien welke wijzigingen inhoudelijke gevolgen hebben.

Het wijzigingsbesluit is gepubliceerd in Staatsblad 2014, nummer 20 van 21 januari 2014. De wijzigingsregeling staat in Staatscourant 2014, nummer 1588 van 23 januari 2014. Deze wijzigingen treden op 1 maart 2014 in werking, zoals bekend gemaakt in Staatsblad 2014, nummer 82.

Relevante inhoudelijke wijzigingen voor geluid

  • Wijziging begripsomschrijving agrarische activiteiten: Het was de bedoeling dat agrarisch gemechaniseerd loonwerk ook onder de speciale geluidsvoorschriften voor agrarische bedrijven valt. Met de huidige definitie is dat onduidelijk. Het reparatiebesluit corrigeert dit. Het reparatiebesluit vult de omschrijving van agrarische activiteiten aan met agrarisch gemechaniseerd loonwerk zoals het uitvoeren van cultuurtechnische werken, mestdistributie, grondverzet of soortgelijke dienstverlening.
  • De speciale status voor agrarische bedrijfswoningen ten opzichte van burgerwoningen uit de Wet plattelandswoningen is met het nieuwe artikel 1.3c ook in het Activiteitenbesluit opgenomen. Een bedrijfswoning die volgens zijn geldende planologische status (op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening of de omgevingsvergunning) bij een agrarische inrichting hoort is onderdeel van de inrichting en is daarmee geen gevoelig gebouw voor die inrichting.