Reparaties vierde tranche

Op 1 januari 2017 zijn het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling gewijzigd. Het wijzigingsbesluit is 11 november 2016 gepubliceerd in Staatsblad nummer 425. De meeste wijzigingen uit dit besluit zijn in werking getreden door het inwerkingtredingsbesluit in Staatsblad 539 van 28 december 2016.

Reparatiebesluit vierde tranche

De meeste wijzigingen van dit reparatiebesluit hingen samen met de 'vierde tranche' wijziging van het Activiteitenbesluit per 1 januari 2016, maar er waren ook andere wijzigingen. Het gaat onder meer om redactionele correcties, verduidelijkingen en het herstel van verwijzingen.

Naast het Activiteitenbesluit wijzigden per 1 januari 2017 het Besluit omgevingsrecht (bijvoorbeeld rond vergunningplicht, onder andere ziekenhuizen), het Besluit milieueffectrapportage, Besluit emissiearme huisvesting en het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009. Het Besluit kleiduivenschieten is 1 oktober 2017 ingetrokken.

Status
Het wijzigingsbesluit is 11 november 2016 gepubliceerd in Staatsblad nummer 425. De meeste wijzigingen traden op 1 januari 2017 in werking door het inwerkingtredingsbesluit in Staatsblad 539 van 28 december 2016. De wijzigingen over kleiduivenschieten traden op 1 oktober 2017 in werking met een ander inwerkingtredingsbesluit.

Geluid bij buitenschietbanen

Het bevoegd gezag kon alleen bij nationale of operationele belangen maatwerkvoorschriften vaststellen. Voor civiele buitenschietbanen kon dat dus niet. Dit was zo niet bedoeld. Met de reparatie van artikel 3.160 krijgt het bevoegd gezag ook voor civiele buitenschietbanen de mogelijkheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften. Daarnaast is een tekstuele verduidelijking aangebracht.

Reparatieregeling vierde tranche

De Activiteitenregeling verwijst naar geactualiseerde NEN-normen en geactualiseerde PGS-richtlijnen, zoals de PGS 9 voor het vullen van gasflessen en de PGS 23 voor het opslaan van een aantal gassen in opslagtanks. Verder zijn verschillende reparaties opgenomen, zoals redactionele correcties, verduidelijkingen, herstel van verwijzingen naar vernummerde artikelen en andere technische fouten. Veel daarvan hangen samen met de vierde tranche wijziging van de Activiteitenregeling. Een deel van deze wijzigingen hangt samen met wijzigingen van het Activiteitenbesluit. Naast de Activiteitenregeling wijzigde de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Status
De wijzigingsregeling is 2 december 2016 gepubliceerd in Staatscourant nummer 65496. De reparaties en wijzigingen over normen traden op 1 januari 2017 in werking. De wijzigingen over kleiduivenschieten, inclusief intrekken van de Regeling kleiduivenschieten milieubeheer, op 1 oktober 2017.

Rekenvoorschrift buitenschietbanen

Het Rekenvoorschrift buitenschietbanen is aangevuld met een werkwijze voor buitenschietbanen die minder dan 12 dagen per jaar worden gebruikt. Daarnaast is een aantal verduidelijkingen aangebracht.