Wijzigingsbesluit woonschepen

Op 1 juli 2015 is de wijziging van het Besluit geluidhinder en het Activiteitenbesluit (geluidsgevoeligheid woonschepen) in werking getreden. De wijziging is op 2 juni 2015 in Staatsblad 2015, nr. 196 gepubliceerd.

Algemene informatie

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu voert enkele wijzigingen in het Besluit geluidhinder (Bgh) en Activiteitenbesluit door rond de bescherming van ligplaatsen van woonschepen tegen geluidhinder. Deze wijzigingen zijn het gevolg van uitvoeringsproblemen bij woonschepen rond het aspect geluid. Deze zijn uitvoeringsproblemen zijn ontstaan nadat het Invoeringsbesluit geluidproductieplafonds (Staatsblad 2012, nr. 164) deze woonschepen als geluidsgevoelige objecten had aangewezen. Ligplaatsen voor woonschepen worden aangewezen als geluidsgevoelig terrein.

Status
Het ontwerpbesluit is op 11 november 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd en op 18 november 2014 in de Staatscourant (Stcrt 2014, nr. 33110) gepubliceerd. Op 20 mei 2015 is het definitieve besluit vastgesteld en op 2 juni 2015 gepubliceerd in het Staatsblad (Stb 2015, nr. 196). Het besluit is in werking getreden op 1 juli 2015.
De impact van deze wijziging is per situatie uitgewerkt op de pagina Ligplaatsen voor woonschepen.

Gevolgen voor geluid in Activiteitenbesluit
De wijziging van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit heeft gevolgen voor de geluidsnormen die gelden voor ligplaatsen van woonschepen.
Bestaande woonschepen die voor 1 juli 2012 in het bestemmingsplan of gemeentelijke verordening waren opgenomen, krijgen een 5 dB(A) hogere grenswaarde.