Windturbines onder Activiteitenbesluit

De wijziging van het Activiteitenbesluit die betrekking heeft op windturbines is op 11 november 2010 in Staatsblad 2010, nr. 749 gepubliceerd. De wijziging is op 1 januari 2011 in werking getreden.

De wijziging beoogt zoveel mogelijk windturbines geheel onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit te brengen. In de praktijk gaan bijna alle windturbines op land geheel onder de algemene regels vallen. Voor de windturbines op zee waarvoor het Wabo regime van toepassing is en de windturbines waarvoor voor de vergunningaanvraag een milieueffectrapport moet worden opgesteld, blijft een omgevingsvergunning nodig. Op deze windturbines is, naast de omgevingsvergunning, paragraaf 3.2.3 van het Activiteitenbesluit van toepassing.

De belangrijkste wijziging met betrekking tot geluid:

  • De geluidnormen uit afdeling 2.8 zijn niet van toepassing voor windturbines
  • Normering voor geluid staat in § 3.2.3. "In werking hebben van een windturbine"
  • Invoering van beoordelingsmaat van 47 dB (Lden) en 41 dB (Lnight)
  • Verplicht akoestisch onderzoek bij melding windturbines
  • Nieuwe berekeningssystematiek (ministeriële regeling)

De Circulaire "Beoordeling geluidhinder windturbines" is bij inwerkingtreding van de wijziging van het Activiteitenbesluit komen te vervallen.