1e tranche, tweede fase Activiteitenbesluit

Op 1 januari 2010 is de 1e tranche van de tweede fase (modernisering van de algemene regels) (Staatsblad jaargang 2009, nr. 479) in werking getreden. Middels dit besluit zijn meer inrichtingen onder de algemene regels gebracht.
Door dit wijzigingsbesluit zijn acht bedrijfstakken geheel of gedeeltelijk onder de werking van het Activiteitenbesluit gebracht. Het gaat daarbij per bedrijfstak om de volgende aantallen inrichtingen:
  • humane crematoria: circa 65 inrichtingen
  • vellen-offsetdrukkerijen: circa 1.000 inrichtingen
  • mechanische verwerking van textiel bij relatief kleine bedrijven: circa 530 inrichtingen
  • natuursteenindustrie: circa 200 inrichtingen
  • laboratoria en praktijkruimten: circa 300 inrichtingen
  • koude vleesverwerking, voor zover het het uitsnijden van vlees en pluimvee en het verpakken van vleeswaren op industriële schaal betreft: circa 710 inrichtingen
  • recreatieve visvijvers: circa 40 inrichtingen
  • inrichtingen voor traditioneel schieten, die naar aanleiding van de motie Vietsch c.s. (Kamerstukken II, 2007/08, 29 383, nr 90) onder de werking van het Activiteitenbesluit zijn gebracht: circa 150 inrichtingen.

Daarnaast is bijlage 1 van het Activiteitenbesluit door dit wijzigingsbesluit, naast het schrappen van bovenstaande activiteiten uit deze bijlage, op een aantal punten gewijzigd. Door deze wijzigingen zijn onder andere activiteiten als het vullen van gasflessen met koolzuur of stikstof en het niet geautomatiseerd afvullen van spuitbussen met stoffen anders dan drijfgassen niet langer vergunningplichtig.

Voor vergunningplichtige bedrijven die vanaf 1 januari 2010 onder het Activiteitenbesluit vallen, loopt het overgangsrecht over het algemeen drie jaar, tot 1 januari 2013 (zie artikel 6.1 Activiteitenbesluit). Daarbij geldt als voorwaarde dat de voorschriften van die vergunning vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen van maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit.