Wijziging Geluidplafondkaart 2013

Op 5 november 2013 is de Regeling tot wijziging van de Regeling geluidplafondkaart milieubeheer gepubliceerd in Staatscourant 2013, nr. 30806.

Deze wijziging is op 1 januari 2015 in werking getreden.

Om een nieuw deel van een weg of een nieuwe weg onder de systematiek van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer te laten vallen, dient de weg te worden opgenomen op de geluidplafondkaart. Er geldt geen wettelijk voorschrift voor het tijdstip waarop de aan te leggen weg op de kaart moet worden geplaatst. Dit moet in ieder geval gebeuren voordat het ontwerp-tracébesluit ter inzage wordt gelegd omdat het ontwerp-Tracébesluit ook de referentiepunten en bijbehorende geluidproductieplafonds voor het nieuwe tracé zal moeten bevatten.
Op deze nieuwe geluidplafondkaart is de doortrekking van Rijksweg 15 naar Rijksweg 12 opgenomen. Op de kaart is te zien dat het feitelijk gaat om het Knooppunt Ressen – Rijksweg 12.

De tabel behorende bij de geluidplafondkaart is aangepast naar aanleiding van de wijzigingen die voortvloeien uit de geluidplafondkaart.