Invoering Hst. 11 Geluid Wet milieubeheer

Op 1 juli 2012 is de invoering van geluidproductieplafonds voor de Rijksinfrastructuur (als een nieuw hoofdstuk 11 Geluid Wet milieubeheer) in werking getreden.

De inwerkingtreding is geregeld via een "Besluit tot inwerkingtreding van de invoering geluidproductieplafonds" (Staatsblad 2012, nr. 268). De per 1 juli 2012 geldende wettekst van hoofdstuk 11 Geluid Wm is geregeld via drie wetten:

Gelijk met de bovenstaande wetten zijn ook de onderstaande besluiten en regelingen in relatie met hoofdstuk 11 Wm in werking getreden.

U vindt op deze webpagina de volgende informatie:

Informatie op andere webpagina's:

Relatie Wet geluidhinder en Hoofdstuk 11 Wm

De nieuwe wetgeving voor de aanleg en wijziging van hoofdwegen en hoofdspoorwegen is vastgelegd in hoofdstuk 11 Wet milieubeheer, het Besluit geluid milieubeheer en in enkele ministeriële regelingen (zie onderstaand schema).

Bij bouwen langs hoofdwegen en hoofdspoorwegen blijft de Wet geluidhinder gelden, maar moet bij de berekening van de geluidbelasting gebruik gemaakt worden van de (bron)gegevens uit het register.

wettenoverzicht

Wetsgeschiedenis Invoering Geluidproductieplafonds Rijksinfrastructuur

De per 1 juli 2012 geldende wettekst van hoofdstuk 11 Geluid Wm komt tot stand via drie wetten:

  • Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met invoering geluidproductieplafonds
  • Invoeringswet geluidproductieplafonds
  • Reparatiewet diverse wetten op het terrein van IenM

Wijziging Wet milieubeheer invoering geluidproductieplafonds rijksinfrastructuur

De nieuwe regels komen, wat de rijksinfrastructuur betreft, in de plaats van de huidige regels voor de aanleg en reconstructie van een weg en de aanleg of wijziging van een spoorweg. Zij hebben geen betrekking op de bouw van geluidsgevoelige objecten langs wegen en spoorwegen met geluidproductie­plafonds. Daarop blijven vooralsnog de bestaande regels van de Wet geluidhinder, met enkele noodzakelijke aanpassingen, van toepassing. Ook op decentraal beheerde wegen en spoorwegen blijft de Wet geluidhinder van toepassing. Deze onderwerpen zullen onderdeel uitmaken van de volgende stap in de herziening van de geluidsregelgeving, "Swung‑2".

U kunt alle kamerstukken vinden via Officiële bekendmakingen in het dossier nr. 32 252.
Belangrijkste kamerstukken:

Het wetsvoorstel is op 30 juni 2011 aangenomen. Er zijn drie amendementen door de Tweede Kamer aangenomen die het wetsvoorstel wijzigen:

Bovenstaande amendementen zijn verwerkt in het wetsvoorstel dat naar de Eerste Kamer is gestuurd:

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 november 2011 aangenomen.

Op 1 juli 2012 is de Wet van 24 november 2011 tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (Staatsblad 2012, nr. 266) in werking getreden.

Invoeringswet geluidproductieplafonds

Dit wetsvoorstel voor een invoeringswet regelt hetgeen nodig is voor een goede invoering van de geluidproductieplafonds en de overheveling van de bepalingen inzake geluidsbelastingkaarten en actieplannen. Gelet op de complexiteit van het wetsvoorstel 32 252, met de, daarbij passende, uitgebreide memorie van toelichting, is ervoor gekozen deze benodigde aanpassingen van andere wetgeving in een afzonderlijk wetsvoorstel op te nemen.
Naast louter wetstechnische of redactionele wijzigingen in de genoemde wetgeving, bevat deze Invoeringswet enkele bepalingen omtrent het overgangsrecht, een nieuwe, geïntegreerde saneringsregeling voor de rijksinfrastructuur en noodzakelijke aanpassingen in regelgeving over aanleg en wijziging van infrastructuur (Tracéwet en Spoedwet wegverbreding).

Met de invoeringswet (artikel II) worden ook een flink aantal wijzigingen aangebracht in de artikelen van het nieuwe hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer uit wetsvoorstel 32 252.

U kunt alle kamerstukken vinden via Officiële bekendmakingen in het dossier nr. 32 625.
Belangrijkste kamerstukken:

Het wetsvoorstel is op 30 juni 2011 aangenomen. Er is één amendement door de Tweede Kamer aangenomen die het wetsvoorstel wijzigt:

NB. Bovenstaand amendement wijzigt artikel 21.6, vierde lid Wm. Dit betreft de verplichting om voor verschillende punten win de Wet milieubeheer aar een nadere uitwerking per AMvB plaats moet vinden de desbetreffende ontwerp-AMvB voor te leggen aan de Tweede Kamer (de zogenoemde voorhangprocedure).

Bovenstaand amendement is verwerkt in het wetsvoorstel dat naar de Eerste Kamer is gestuurd:

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 november 2011 aangenomen.

Op 1 juli 2012 is de Invoeringswet geluidproductieplafonds (Staatsblad 2012, nr. 267) in werking getreden.

Reparatiewet van diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu

Dit voorstel van wet bevat een verzameling wijzigingen van diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu. Dit wetsvoorstel betreft voornamelijk wijzigingen van wetstechnische aard. Het gaat onder meer om kleine redactionele correcties, verduidelijkingen en het herstel van verwijzingen naar vernummerde wetsartikelen. De wijzigingen kennen verschillende achtergronden. Het merendeel van de wijzigingen is gericht op een goede verwerking van andere wetswijzigingen. Het wetsvoorstel is op 6 juli 2011 naar de Tweede Kamer gestuurd.

In de Nota van wijziging wordt artikel XIXe toegevoegd. Via dat artikel wordt (wanneer het wetsvoorstel Geluidproductieplafonds in werking treedt) op een aantal punten hoofdstuk 11 aangepast.

In artikel XIXd van de reparatiewet (zie nota van wijziging) wordt artikel XI van de invoeringswet geluidproductieplafonds gewijzigd. In artikel XI wordt het overgangsrecht geregeld.

Het voorstel is op 26 januari 2012 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 februari 2012 aangenomen.

U kunt alle kamerstukken vinden via Officiële bekendmakingen in het dossier nr. 32 844.

Op 23 maart 2012 is de "Reparatiewet" (Staatsblad 2012, nr. 114) in werking getreden.