Aanpassing vierde Tranche Awb

De subsidieregeling Sanering verkeerslawaai is aangepast via de Aanpassingsregeling vierde tranche Awb VROM (Staatscourant 2009, nr. 9754). Deze regeling strekt tot aanpassing van ministeriële regelingen op het terrein van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (verder: VROM) aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (verder: Awb). De vierde tranche van de Awb regelt een drietal onderwerpen, te weten:

  • bestuursrechtelijke geldschulden (titel 4.4 Awb),
  • bestuurlijke handhaving, in het bijzonder de bestuurlijke boete (titels 5.1 en 5.4 Awb) en
  • attributie (afdeling 10.1.3 Awb).

Voor de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai wordt artikel 35 tekstueel aangepast (de verrekening van een strafkorting wanneer de subsidieontvanger niet aan bepaalde verplichtingen heeft voldaan met de subsidie).