Tijdelijke overgangsregeling ISV-geluid

Sinds 1 augustus 2014 is de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai gewijzigd.

Dit is gebeurd via de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 23 juni 2014, nr. IENM/BSK-2014/130166, tot wijziging van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai ter invoering van een tijdelijke overgangssubsidieregeling Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Geluid (Scrt. 2014. nr. 17566).

Sinds 2000 is er op grond van hoofdstuk 3 van de Wet stedelijke vernieuwing een investeringsbudget in het leven geroepen, genaamd Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Als onderdeel van het investeringsbudget is vanaf 2003 in totaal 310 miljoen euro beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de aanpak van woningen op hun A-lijst. Omdat deze woningen gesaneerd worden via het ISV, zijn deze woningen op grond van artikel 126, tweede lid, van de Wet geluidhinder (Wgh) uitgezonderd van financiering ten laste van het Rijk via de Wet geluidhinder.

2014 is het laatste jaar waarin gemeenten op grond van het ISV-3 nog middelen ontvangen voor sanering van de A-lijst. Vanaf 2015 is het de bedoeling dat voor de sanering van A-lijst woningen weer subsidie kan worden aangevraagd via het bestaande regime van de Wgh en de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (Ssv).

Deze regeling moet deze en mogelijk andere overgangsperikelen opvangen. Ook moet de regeling de omschakeling van ISV naar Ssv  zo soepel mogelijk laten verlopen.