Regeling vernieuwen procedures sanering verkeerslawaai 2015

Sinds 3 februari 2015 is de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai  en de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wgh gewijzigd.

Dit is gebeurd via de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 29 januari 2015, nr. ienm/bsk-2015/14242, houdende wijziging van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai en de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder (Scrt. 2015. nr. 2775).

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Een aantal regels uit de subsidieregeling is toe aan actualisatie. Zo wordt de opzet van de subsidies voor de voorbereiding, begeleiding en toezicht (verder: Voorbereidingssubsidies) gewijzigd en wordt een facultatieve procedure voor gevelisolatieprojecten ingevoerd, die gemeenten gedurende de uitvoering meer vrijheid geeft en de doorlooptijd moet verkorten. Tevens voorziet deze wijziging in het in overeenstemming brengen van de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder met het gewijzigde doelmatigheidscriterium voor spoorwegen uit de Regeling geluid milieubeheer.

Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wgh

Via artikel II van de wijzigingsregeling wordt het onderdeel 'spoorweg' in tabel 1 van Bijlage 1 van de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wgh gewijzigd. Met artikel II van deze wijzigingsregeling wordt de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder in overeenstemming gebracht met het doelmatigheidscriterium voor spoorwegen onder de Regeling geluid milieubeheer.