Wijziging Subsidieregeling sanering verkeerslawaai IV

Per 1 augustus 2014 is de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai gewijzigd. Dit is gebeurd middels de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 23 juni 2014, nr. nr. IENM/BSK-2014/130166, ter invoering van een tijdelijke overgangssubsidieregeling Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Geluid (Tijdelijke overgangsregeling Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Geluid) (Scrt. 2014, nr. 17566).

Toelichting bij het wijzigingsbesluit:

"Sinds 2000 is er op grond van hoofdstuk 3 van de Wet stedelijke vernieuwing een investeringsbudget in het leven geroepen, genaamd Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Op basis hiervan kon de Minister aan gemeenten een investeringsbudget verstrekken ten behoeve van de uitvoering van het gemeentelijke beleid inzake stedelijke vernieuwing. Sinds 2000 zijn er in drie ronden middelen verdeeld over gemeenten (ISV-1, ISV-2 en ISV-3). Als onderdeel van het investeringsbudget is vanaf 2003 in totaal 310 miljoen euro beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de aanpak van woningen op hun A-lijst. De A-lijst is een verzameling van alle bij de Minister gemelde saneringswoningen die op 1 maart 1986 een geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai ondervonden van 65 dB(A) of hoger en waar gevelmaatregelen door de gemeente als enige oplossing werden gezien. Omdat deze woningen gesaneerd worden via het ISV, zijn deze woningen op grond van artikel 126, tweede lid, van de Wet geluidhinder (Wgh) uitgezonderd van financiering ten laste van het Rijk via de Wet geluidhinder.

2014 is het laatste jaar waarin gemeenten op grond van het ISV-3 nog middelen ontvangen voor sanering van de A-lijst. Vanaf 2015 is het de bedoeling dat voor de sanering van A-lijst woningen weer subsidie kan worden aangevraagd via het reeds bestaande regime van de Wgh en de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (Ssv). Op dit moment is een wijziging van artikel 126, tweede lid, van de Wgh in voorbereiding die dat mogelijk maakt.

Tot deze wijziging een feit is, is het echter wenselijk om gemeenten in staat te stellen lopende projecten af te ronden en te faciliteren bij de sanering van de resterende A-lijst woningen. Zo ontstaat er geen vertraging in de uitvoering, omdat gemeenten pas medio 2015 weten of ze in aanmerking komen voor een subsidie. Immers, onder de Ssv kunnen aanvragen tot 1 februari 2015 worden ingediend waarna op uiterlijk 1 juni 2015 uitsluitsel wordt gegeven of de aanvraag wordt gehonoreerd. Bovendien zullen gemeenten die onder het ISV een uitvoeringspraktijk hebben ontwikkeld die niet geheel voldoet aan de regelgeving onder de Ssv, moeten omschakelen naar een werkwijze die wel op de Ssv aansluit.
Deze regeling dient ertoe deze en mogelijk andere overgangsperikelen op te vangen en om de omschakeling van ISV naar Ssv zo soepel mogelijk te laten verlopen. De regeling houdt in dat gemeenten een budget kunnen aanvragen waarmee ze hetzij een al lopend ISV-project kunnen afmaken, dan wel nog een nieuw project kunnen starten. Voor de regeling is op aanvraag een bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar."