Wijziging Subsidieregeling sanering verkeerslawaai VI

Per 17 december 2014 is de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014) gewijzigd. Dit is gebeurd via de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 12 december 2014, nr. IENM/BSK-2014/260724, tot wijziging van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai en de Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2014 (Scrt. 2014. nr. 35624).

Toelichting bij het wijzigingsbesluit:

"Met deze wijzigingsregeling zijn twee subsidieplafonds aangepast.

In artikel I is het plafond aangepast dat in de Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2014 voor het tijdvak van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 was opgenomen voor de subsidieregeling ten behoeve van de sanering van verkeerslawaai, bedoeld in de paragrafen 1 tot en met 7 van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (artikel I). Dit plafond is met € 3.744.000,– verhoogd. Als gevolg van wijzigingen in de programmering van spoorsaneringsprojecten is in 2014 behoefte aan extra subsidiemiddelen. De extra middelen zijn beschikbaar omdat in voorgaande jaren de sanering goedkoper is uitgevoerd dan was geraamd. De verhoging van het plafond heeft tot gevolg dat voor meer positief beoordeelde aanvragen subsidie kan worden verleend.
In artikel II is het plafond aangepast dat in de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai voor het tijdvak van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 was opgenomen voor de tijdelijke overgangssubsidieregeling Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Geluid, bedoeld in paragraaf 8 van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai. Dit subsidieplafond is recent al gewijzigd van tien miljoen euro naar 13,5 miljoen euro.1 Met deze wijzigingsregeling wordt het plafond wederom verhoogd, namelijk tot € 15.850.000,–. Met dit nieuwe subsidieplafond kan voor alle positief beoordeelde subsidieaanvragen subsidie worden verleend. De ruim 13 miljoen euro bleek hiervoor toch onvoldoende te zijn."