Wijziging Subsidieregeling sanering verkeerslawaai I

Per 1 januari 2011 is de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai gewijzigd. Dit is gebeurd middels de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 17 december 2010, nr. BJZ2010032481, houdende wijziging van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (Scrt. 20264).

Bron Bureau Sanering Verkeerslawaai:

De belangrijkste wijziging is dat BSV met ingang van 2011 nieuwe voorbereidingssubsidies alleen kan verlenen voor saneringsprojecten langs gemeentelijke en provinciale wegen, maar niet langs rijks- en spoorwegen. Dit is in verband met nieuwe geluidwetgeving die naar verwachting begin 2012 van kracht wordt en die er voor zorgt dat de sanering vanwege de rijksinfrastructuur voortaan door Rijkswaterstaat en ProRail zal worden uitgevoerd.

Een tweede wijziging is dat BSV nu gedurende het hele jaar subsidie kan verlenen voor sanering in combinatie met een reconstructie. Een aanvraag daartoe hoeft niet langer voor 1 februari van een jaar te worden ingediend.

Naast deze wijzigingen zijn een aantal verduidelijkingen doorgevoerd en foutjes hersteld in bijlage A en de formulierenset.