Bouwbesluit en Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006

Op 1 april 2012 is Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Met het in werking treden van het Bouwbesluit 2012 is ook een wijziging van het Reken- en meetvoorschrift 2006 noodzakelijk. Dit is geregeld via de Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 maart 2012, nr. 2012-0000194326 tot wijziging van diverse regelingen in verband met de invoering van het Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012 (Staatscourant 2012, nr. 6383).

In verschillende ministeriële regelingen wordt verwezen naar het Bouwbesluit 2003, de Regeling Bouwbesluit 2003 en het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken. De regeling strekt tot technische aanpassing van de in ministeriële regelingen opgenomen verwijzingen naar het Bouwbesluit 2003 en de Regeling Bouwbesluit 2003. De regeling bevat uitsluitend aanpassingen van verwijzingen en redactionele wijzigingen.

In artikel 4 van de Regeling wordt het Reken- en meetvoorschrift 2006 aangepast.

Artikel 4

Het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 wordt als volgt gewijzigd:

  1. In artikel 3.6, onderdeel c, wordt ‘artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2003' vervangen door: de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012.
  2. In artikel 5.1 wordt ‘Bouwbesluit 2003' vervangen door: Bouwbesluit 2012.

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de geluidpraktijk.