Wijziging Reken- en meetvoorschrift geluid 2012

Op 20 mei 2014 is het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 gewijzigd (Staatscourant jaargang 2014, nr. 10330).
Voor toepassing van de Wet geluidhinder is de belangrijkste wijziging een tijdelijke verruiming van de aftrek bij geluidberekeningen voor wegen met een snelheid vanaf 70 km/uur (artikel 3.4). De wijziging voorkomt tijdelijke extra belemmeringen voor woningbouwplannen. Daarnaast is er een kleine aanpassing in de begripsbepalingen (artikel 1.1).

De wijziging van de berekening van de zogenoemde "stille banden" aftrek heeft via aanpassing van artikel 3.5 invloed op de toepassing van de Wgh en door aanpassing van artikel 5.11 op de toepassing van Hoofstuk 11 Geluid Wm.

Artikel 1.1 eerste lid

De wijziging betreft de invoeging van het begrip motorvoertuigen.

In de regeling komt de term motorvoertuigen en de verdeling daarvan in drie categorieën (licht, middelzwaar en zwaar) op meerdere plekken terug. Deze begripsbepaling is wel in bijlage III opgenomen maar niet in de definities. De toevoeging van het begrip motorvoertuigen repareert deze omissie.

Aanpassing artikel 3.4

Voor wegen waar de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, wijzigt de aftrek op basis van artikel 110g Wgh (art. 3.4, lid 1) in:

  • 4 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 57 dB is.
  • 3 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 56 dB is;
  • 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting.

Deze wijziging geldt tot 1 juli 2018. Voor andere situaties, zoals bij wegen met een andere representatieve snelheid (lager dan 70 km/uur), wijzigt de aftrek niet.
Het tweede lid regelt de situatie na 1 juli 2018 (terug naar de situatie van voor 20 mei 2014).
Het derde lid zorgt dat het beoordelen van het geluideffect van een wijziging van een weg (verschil van twee geluidbelastingen) op dezelfde wijze als voorheen blijft gebeuren.

Berekeningen met het nieuwe Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG2012) komen inclusief de "stille banden aftrek" in veel situaties 1 tot 2 dB hoger uit voor wegen met een snelheid vanaf 70 km/uur. Dat veroorzaakt extra belemmeringen voor woningbouwplannen.

Met de invoering van Swung-2 zal de maximale waarde voor woningbouw langs dergelijke wegen naar verwachting worden versoepeld. De versoepeling heeft als gunstig effect dat daarmee ook de hiervoor genoemde extra belemmeringen voor de woningbouw door de hogere berekende geluidniveaus grotendeels worden voorkomen. Deze eventuele belemmeringen zijn dus tijdelijk van aard en daarom ongewenst. De tijdelijke extra belemmeringen worden zoveel mogelijk voorkomen door een aanpassing van de aftrek artikel 110g. Dit is gebeurd door de toe te passen aftrek, voor wegen met een snelheid vanaf 70 km/uur aan te passen. Zo werkt deze aanpassing in de praktijk hetzelfde als het verhogen van de maximale waarde.

Het nieuwe artikel regelt ook dat deze extra correctie niet leidt tot een andere beoordeling van de berekening van het verschil tussen twee geluidsbelastingen. De verschilberekening is vooral aan de orde bij reconstructies van wegen. De extra correctie is in de praktijk is vooral merkbaar bij toetsing van woningbouwplannen langs wegen met een snelheid vanaf 70 km/uur.
Achtergrondinformatie over de aftrek op basis van art. 110g Wgh en de "stille banden aftrek" vindt u op de webpagina "Historie aftrek art. 110g".

Aanpassing artikel 3.5, lid 1 / artikel 5.11, lid 1

De wijzigingen in artikel 3.5, lid 1 en artikel 5.11 lid 1 zorgen dat de hierin geregelde aftrek (- 2 dB) ook voor dicht asfalt beton geldt.

Artikel 3.5 en 5.11 betreft een aanpassing van de wegdekcorrectie vooruitlopend op de effecten van invoering van stillere banden en strengere geluidseisen aan wegvoertuigen. Het artikel regelt een verlaging van de wegdekcorrectie met 1 dB of 2 dB. Dit betekent in de praktijk een extra geluidsreductie. De wijziging zorgt dat duidelijk is dat ook voor het wegdektype DAB, in afwijking van bijlage III, een wegdekcorrectie wordt toegepast. Deze wegdekcorrectie is vastgesteld op -2 dB.