Definitie onderwijsgebouw

Per 15 juli 2009 is de definitie "andere geluidsgevoelige gebouwen" in artikel 1 Wet geluidhinder (definities) gewijzigd voor het onderdeel "onderwijsgebouwen". Deze wijziging van de Wgh is opgenomen in de "Wet van 25 juni 2009 tot wijziging van diverse wetten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken en leemten, alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard".

Deze wet is op 14 juli 2009 in het Staatsblad (Jaargang 2009, nr. 297) gepubliceerd.

De tekst in artikel 1 Wgh onder de definitie "andere geluidsgevoelige gebouwen" met betrekking tot "onderwijsgebouwen (een gymnastieklokaal maakt voor de toepassing van deze wet geen deel uit van een onderwijsgebouw)" is vervangen door de volgende tekst:

  • "onderwijsgebouwen (delen van het gebouw die niet zijn bestemd voor geluidsgevoelige onderwijsactiviteiten maken voor de toepassing van de Wgh geen deel uit van een onderwijsgebouw)".

Naast gymnastieklokalen zijn door deze wetswijziging meer delen van een onderwijsgebouwen niet meer geluidsgevoelig. Te denken valt aan opslagruimten, gangen, sommige praktijklokalen en dergelijke. Hierdoor kunnen onderwijsgebouwen dichter bij wegen worden gebouwd. Bij de aanleg van een weg kan deze dichter bij de school worden aangelegd. Voorwaarde is wel dat de niet geluidsgevoelige delen aan de wegzijde zijn gesitueerd.

N.B. De definitie van "andere geluidsgevoelige bestemmingen" is in artikel 87b Wgh niet gewijzigd. De definities in artikel 87b zijn echter alleen van toepassing bij Tracéwet situaties.

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 31 750.