Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting + novelle

Op 1 juli 2015 treden de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32769) en bijbehorende novelle (33966) in werking.

De wet beoogde een kleine wijziging in de Wgh door te voeren; in de novelle is deze weer ongedaan gemaakt. Per saldo wijzigt de Wgh niet.

Algemene informatie

Wetsvoorstel 32769 past de regels voor woningbouwcoöperaties (toegelaten instellingen volkshuisvesting) aan. Wetsvoorstel 33966 is een novelle bij wetsvoorstel 32769. Een novelle is een voorstel tot wijziging van een wetsvoorstel dat al is aangenomen door de Tweede Kamer maar nog in behandeling is bij de Eerste Kamer.

Status
Het wetsvoorstel 32769 is op 5 juli 2012 door de Tweede Kamer aangenomen; de novelle 33966 is op 11 december 2014. Op 17 maart 2015 zijn het wetsvoorstel en de novelle aangenomen door de Eerste Kamer. Deze zijn beide op 16 april 2015 gepubliceerd. Het koninklijk besluit over inwerkingtreding is op 19 juni 2015 genomen. De wet en novelle treden in werking op 1 juli 2015.
U kunt alle kamerstukken vinden in dossier nr. 32 769 en dossier nr. 33 966.

Belangrijkste kamerstukken:

Aanpassing Wgh
In de Tweede nota van wijziging is artikel XIVA aan het wetsvoorstel 32769 toegevoegd. In dit artikel wordt de begripsomschrijving voor 'woonwagenstandplaats' aangepast in de Wet geluidhinder.
In de novelle 33966 is in artikel XIIA de hierboven genoemde wijziging van de Wet geluidhinder weer ongedaan gemaakt. Per saldo hebben de wetsvoorstellen 32769 en 33966 geen effect op de Wet geluidhinder.