Invoering geluidproductieplafonds (spoor)wegen

Op 1 juli 2012 is de invoering van geluidproductieplafonds voor de Rijksinfrastructuur (als een nieuw hoofdstuk 11 Geluid Wet milieubeheer) in werking getreden.

De inwerkingtreding is geregeld via een "Besluit tot inwerkingtreding van de invoering geluidproductieplafonds" (Staatsblad 2012, nr. 268). Daarmee is ook de noodzakelijke aanpassing van de Wet geluidhinder geregeld. De per 1 juli 2012 geldende wettekst van de Wet geluidhinder is geregeld via twee wetten:

Gelijk met de genoemde wetten zijn ook besluiten en regelingen in relatie met hoofdstuk 11 Wm in werking getreden/gewijzigd:

U vindt op deze pagina de volgende informatie:

Informatie op andere pagina's:

Relatie Wet geluidhinder en Hoofdstuk 11 Wm

De nieuwe wetgeving voor de aanleg en wijziging van hoofdwegen en hoofdspoorwegen is vastgelegd in hoofdstuk 11 Wet milieubeheer, het Besluit geluid milieubeheer en in enkele ministeriële regelingen (zie onderstaand schema).

Bij bouwen (van geluidsgevoelige objecten) langs hoofdwegen en hoofdspoorwegen blijft de Wet geluidhinder gelden. Bij de berekening van de geluidbelasting moet er wel gebruik gemaakt worden van de (bron)gegevens uit het register.

In alle andere situaties waarbij de Wet geluidhinder al van toepassing was blijft de werking van Wgh hetzelfde:

  • gezoneerde industrieterreinen
  • bouwen van geluidsgevoelige objecten langs (spoor)wegen
  • aanleg/ wijzigen van wegen (niet voor hoofd(spoor)wegen en 30 km/u-wegen).

wettenoverzicht

Wetsgeschiedenis Wijziging Wgh bij invoering Geluidproductieplafonds rijksinfrastructuur

De per 1 juli 2012 geldende wettekst van de Wet geluidhinder in verband met invoering geluidproductieplafonds is geregeld via de volgende wetten:

  • Invoeringswet geluidproductieplafonds
  • Reparatiewet diverse wetten op het terrein van IenM

Invoeringswet geluidproductieplafonds

Dit wetsvoorstel voor een invoeringswet regelt wat nodig is voor een goede invoering van de geluidproductieplafonds en de overheveling van de bepalingen over geluidsbelastingkaarten en actieplannen.

Door de complexiteit van het wetsvoorstel 32 252, met de, daarbij passende, uitgebreide memorie van toelichting, is ervoor gekozen deze benodigde aanpassingen van andere wetgeving in een afzonderlijk wetsvoorstel op te nemen.
Naast louter wetstechnische of redactionele wijzigingen in de genoemde wetgeving, bevat deze Invoeringswet enkele bepalingen over het overgangsrecht, een nieuwe, geïntegreerde saneringsregeling voor de rijksinfrastructuur en noodzakelijke aanpassingen in regelgeving over aanleg en wijziging van infrastructuur (Tracéwet en Spoedwet wegverbreding).

Met de invoeringswet (artikel I) wordt de Wet geluidhinder aangepast bij de inwerkingtreding van de geluidproductieplafonds rijksinfrastructuur.
In artikel XI wordt het overgangsrecht geregeld. N.b. Dit artikel is via de "Reparatiewet van diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu" (zie hieronder) nog iets aangepast.

U kunt alle kamerstukken vinden via Officiële bekendmakingen met als zoekterm nummer "32 625."
Belangrijkste kamerstukken:

Het wetsvoorstel is op 30 juni 2011 aangenomen. Er is één amendement door de Tweede Kamer aangenomen die het wetsvoorstel wijzigt:

NB. Het amendement wijzigt artikel 21.6, vierde lid Wm (aanpassing voorhangprocedure). Bovenstaand amendement is verwerkt in het wetsvoorstel dat naar de Eerste Kamer is gestuurd:

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 november 2011 aangenomen.

Op 1 juli 2012 is de Invoeringswet geluidproductieplafonds (Staatsblad 2012, nr. 267) in werking getreden.

Reparatiewet van diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu

Dit voorstel van wet bevat een verzameling wijzigingen van diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu. Dit wetsvoorstel betreft voornamelijk wijzigingen van wetstechnische aard. Het gaat onder meer om kleine redactionele correcties, verduidelijkingen en het herstel van verwijzingen naar vernummerde wetsartikelen. De wijzigingen kennen verschillende achtergronden. Het merendeel van de wijzigingen is gericht op een goede verwerking van andere wetswijzigingen. Het wetsvoorstel is op 6 juli 2011 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het voorstel is op 26 januari 2012 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 februari 2012 aangenomen.

Via artikel XIXd is de Wet geluidhinder (bij de invoering van de geluidproductieplafonds) op enkele kleine punten aangepast.
In artikel XIXc (zie nota van wijziging) wordt artikel XI van de invoeringswet geluidproductieplafonds gewijzigd. In dit artikel XI van de invoeringswet is het overgangsrecht geregeld.

N.b. In artikel IX vindt u ook enkele aanpassingen van de Wet geluidhinder. Deze reparatie van de Wet geluidhinder is al op 23 maart 2012 in werking getreden. Meer informatie vindt u op de webpagina "Reparatiewet diverse wetten IenM"

U kunt alle kamerstukken vinden via Officiële bekendmakingen met als zoekterm nummer "32844".

Op 23 maart 2012 is de "Reparatiewet" (Staatsblad 2012, nr. 114) in werking getreden.