Invoering Wro

Op 1 juli 2008 is de "nieuwe" Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Hiervoor moest ook de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 aangepast worden.

De wijziging van de Wgh is geregeld in de Invoeringswet Wro.

De Invoeringswet Wro is op 3 juni 2008 in het Staatsblad (Jaargang 2008, nr. 180) gepubliceerd.
U kunt de kamerstukken vinden via Officiële bekendmakingen (uitgebreid zoeken) met als zoekterm nummer "30938".

Het Besluit geluidhinder is gewijzigd in het invoeringsbesluit Wro. Het invoeringsbesluit is op 15 mei 2008 in het Staatsblad (Jaargang 2008, nr. 159) gepubliceerd.

Het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 is gewijzigd in de Invoeringsregeling Wet ruimtelijke ordening. Deze regeling is op 27 juni 2008 in het Staatsblad (Jaargang 2008, nr. 122) gepubliceerd.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

Voor de Wet geluidhinder:

  • In artikel 1 Wgh zijn (nieuwe) definities opgenomen van de begrippen "bestemmingsplan", "projectbesluit" en "vaststellen van een bestemmingsplan";
  • Door het opnemen van de definitie "vaststellen van een bestemmingsplan" zijn een aantal artikelen geredigeerd;
  • Waar verwezen wordt naar artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening wordt dit begrip vervangen door "een projectbesluit" (artikelen 48 Wgh en 58 Wgh voor industrielawaai en artikel 76a Wgh voor wegverkeerslawaai). Dit heeft tot gevolg dat voor de buitenplanse ontheffing (de zogenaamde kruimellijst gebaseerd op artikel 19 lid 3 WRO oud) bij de nieuwe Wro (voor toepassing in zones van gezoneerde industrieterreinen en wegen) geen toetsing aan de grenswaarden meer hoeft plaats te vinden;
  • Artikel 110c, lid 2 Wgh, vervalt (dit was een procedureel aspect voor een procedure voor een artikel 19 WRO oud). Er zijn geen nieuwe procedurele aspecten betreffende een projectbesluit geregeld;
  • Doordat in de nieuwe Wro het goedkeuringsbesluit door GS voor het bestemmingsplan is vervallen is ook het artikel 145 Wgh (aangaande het beroep) daarop aangepast.

Voor het Besluit geluidhinder:

  • In artikel 3.8, vierde lid, van het Besluit geluidhinder (oud) wordt artikel 16 BRO 1985 van overeenkomstige toepassing verklaard op de kaarten die bij een saneringsprogramma behoren. Artikel 16 BRO 1985 bevat voorschriften ten aanzien van deze kaarten. In het nieuwe Bro komt een hiermee vergelijkbare bepaling niet terug. Dit houdt verband met het feit dat het nieuwe stelsel uitgaat van digitale plannen, met daarop specifiek toegesneden voorschriften. Het voert te ver om deze eisen van overeenkomstige toepassing te verklaren op de kaarten behorend bij een saneringsprogramma. Daarom is artikel 16 BRO 1985 integraal overgenomen in het vierde lid van artikel 3.8 Bgh nieuw.

  • De vrijstellingsmogelijkheid van artikel 19 WRO komt in de Wro niet meer terug. Daarvoor in de plaats komt het projectbesluit (voor gemeenten, provincies en Rijk), en de buitenplanse ontheffing (artikel 3.23 Wro). Hierop zijn de desbetreffende artikelen van het Besluit geluidhinder aangepast.

Voor het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006:

  • Redelijke sommatie bij industrielawaai. Artikel 2.3. lid 2 (Op het overeenkomstig het eerste lid bepaalde equivalente geluidsniveau vanwege een industrieterrein kan het bevoegd gezag een aftrek toepassen als bedoeld in bijlage II, onder de in die bijlage genoemde voorwaarden en voor zover het toepassen van de aftrek niet in strijd is met de gewenste optimale akoestische en ruimtelijke indeling op en rond het industrieterrein, zoals onder meer kan blijken uit een:)
    In plaats van een verwijzing van ontwerpbesluit op basis van artikel 19 WRO oud (dat ter inzage was gelegd) is dat nu "een ontwerp voor een projectbesluit dat reeds ter inzage is gelegd";.

U kunt alle kamerstukken met betrekking tot de invoeringswet vinden in het dossier nr. 30 398.