Inwerkingtreding Wabo

Met de invoering van de omgevingsvergunning op 1 oktober 2010 is onder andere een deel van de Wet ruimtelijke ordening overgegaan in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het betreft onder andere het projectbesluit (het vroegere artikel 19 WRO). Hiervoor moest de Wet geluidhinder, onder andere daar waar verwezen wordt naar het projectbesluit, aangepast worden. Dat is gebeurd in de invoeringswet Wabo (Staatsblad 2010, nr. 142). Ook het Besluit geluidhinder is aangepast aan de invoering van de omgevingsvergunning. Dit is gebeurd in het Invoeringsbesluit Wabo (Staatsblad 2010, nr. 144). In de Invoeringsregeling Wabo (Staatscourant 2010, nr. 7184) is het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 aangepast aan de Wabo.

Met de invoering van de omgevingsvergunning verandert er voor het aspect geluid in kader van de Wet geluidhinder niet veel. De wijzingen in de Wet geluidhinder, Besluit geluidhinder en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 hebben betrekking op gewijzigde verwijzingen naar andere regelgeving.

De procedure Hogere waarde is niet opgegaan in de Wabo en is een zelfstandige procedure gebleven.

De Wet geluidhinder is aangepast via artikel 9.7 invoeringswet Wabo (Staatsblad 2010, nr. 142).

Het besluit geluidhinder is aangepast via artikel 1.16 invoeringsbesluit Wabo (Staatsblad 2010, nr. 144).

Het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 is aangepast via artikel XXXIV Invoeringsregeling Wabo (Staatscourant 2010, nr. 7184)

U kunt alle kamerstukken in relatie tot de Wabo vinden in het dossier nr. 31 953.

Belangrijkste kamerstukken: