Reparatiewet diverse wetten IenM

Op 23 maart 2012 is de " Wet van 22 februari 2012 tot herstel van wetstechnische gebreken alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu" (Staatsblad 2012, nr. 114) in werking getreden.

Deze wet bevat een verzameling wijzigingen van diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu. Dit wetsvoorstel betreft voornamelijk wijzigingen van wetstechnische aard. Het gaat onder meer om kleine redactionele correcties, verduidelijkingen en het herstel van verwijzingen naar vernummerde wetsartikelen. De wijzigingen kennen verschillende achtergronden. Het merendeel van de wijzigingen is gericht op een goede verwerking van andere wetswijzigingen.

In artikel IX wordt de Wet geluidhinder aangepast. Het betreft enkele kleine aanpassingen:

 • De Wet geluidhinder kende tot 2007 het systeem dat het bevoegd gezag bij het verlenen van hogere waarden de betreffende situatie moest toetsen aan bij AMvB te geven criteria. Bij de wetswijziging die in dat jaar werd ingevoerd is besloten dit systeem wat flexibeler te maken. De regering kan sindsdien kiezen om al dan niet bij AMvB criteria te stellen. De op verschillende plaatsen in de wet voorkomende bepalingen omtrent hogere-waardenverlening waren daarop aangepast. Abusievelijk is dat op in artikel 55, vierde lid niet gebeurd. Dit wetsvoorstel corrigeert deze onvolkomenheid;

 • Bij een eerdere wetswijziging die het begrip "aanpassing van een spoorweg" op identieke wijze wijzigde voor de toepassing van het merendeel van de Wet geluidhinder (in artikel 1b, vierde lid) is per abuis het equivalent in artikel 87b, derde lid, voor toepassing in tracéwetsituaties niet aangepast. Die omissie wordt met dit onderdeel hersteld;

 • In het eerste lid van artikel 89 wordt abusievelijk verwezen naar het niet bestaande artikel 111, derde lid. De wijziging herstelt dit door verwijzing naar het beoogde tweede lid van artikel 111.
  In het tweede lid van artikel 89 wordt nog verwezen naar artikel 88, dat inmiddels is vervallen. Na wijziging wordt in het tweede lid, overeenkomstig het eerste lid, verwezen naar artikel 88 zoals het gold voor 1 januari 2007.

 • In de Nota van wijziging wordt (onder C) artikel IX aangevuld: In de artikelen 49, 58 en 76a wordt "het nemen van een omgevingsvergunning" vervangen door: de beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 • In de Nota van wijziging wordt (onder G) artikel XIXd toegevoegd. Dat artikel wijzigt (na inwerkingtreding Swung I) eveneens de Wgh:

  1. In de artikelen 46, tweede lid, onderdeel a, 55, derde lid, onderdeel a, 62, eerste lid, 89, eerste lid, en 100a, eerste lid, onderdeel a, onder 2 wordt "artikel 111" vervangen door: artikel 111b.

  2. In de artikelen 113 en 114 wordt "de artikelen 111 en 112" vervangen door: de artikelen 111b en 112.

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 32 844.

Belangrijkste kamerstukken: