Tijdelijke verlaging snelheid wegverkeer

Deze wijziging van de Wet geluidhinder vormt een technische correctie van een onbedoeld gevolg van die wet in situaties waarin een tijdelijke snelheidsverlaging ter verbetering van de luchtkwaliteit wordt teruggedraaid. Deze wijziging is geregeld in de "Wet van 29 mei 2008 tot wijziging van diverse wetten in verband met het aantreden van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie en diverse andere wijzigingen".

Deze wet is op 12 juni 2008 in het Staatsblad (Jaargang 2008, nr. 197) gepubliceerd.

In geval van een snelheidsverlaging is geen sprake van een «wijziging» in de zin van de Wgh. In dat geval vindt geen Wgh-toetsing plaats (artikel 1b, zesde lid, onder a, van de Wgh (oud)). Bij het geheel of gedeeltelijk terugdraaien van die (tijdelijke) snelheidsverlaging was de Wgh-toetsing wél van toepassing. In dergelijke gevallen kon volgens de Wgh sprake zijn van een reconstructie of andere wijziging in de zin van die wet waarbij opnieuw moet worden getoetst aan de normstelling voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, met als gevolg dat het terugdraaien van de tijdelijke snelheidsmaatregel in veel gevallen niet zonder meer mogelijk is. Dit was een ongewenst en onbedoeld gevolg van de Wgh, die uitgaat van duurzaam vast te stellen geluidsbelastingsniveaus en sanering op basis van te bereiken eindsituaties.

Deze aanpassing van de Wgh regelt daarom dat voor toepassing van die wet (ten aanzien van reconstructie of wijziging) niet uitgegaan wordt van de (tijdelijke) lagere snelheid, maar ook gedurende de periode van de verlaagde snelheid, van de oorspronkelijke hogere snelheid.

Aan artikel 1b, lid 6 Wgh (In afwijking van artikel 1 wordt onder een wijziging op of aan een weg in deze wet en de daarop berustende bepalingen niet verstaan een wijziging die slechts bestaat uit:) wordt toegevoegd:

  • c. een snelheidsverhoging tot ten hoogste de maximumsnelheid, zoals die gold vóór een tijdelijke snelheidsverlaging die als maatregel is opgenomen in een programma als bedoeld in artikel 5.12 van de Wet milieubeheer.

Aan artikel 1b Wgh wordt een lid 7 toegevoegd:

  • 7. In het geval van een tijdelijke snelheidsverlaging als bedoeld in het zesde lid, onder c, wordt als heersende waarde aangemerkt de waarde van de geluidsbelasting, zoals die zou zijn zonder de tijdelijke snelheidsverlaging.

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 31 295.