Uitzondering tijdelijke bouwwerken

Op 3 april 2017 is  het Besluit wijziging van de Tracéwet, de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder gepubliceerd in Staatscourant 2017, nr 131. Deze wijziging is op 1 mei 2017 in werking getreden.

Uitzondering tijdelijke bouwwerken

Wijziging van de Tracéwet, de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder in verband met de verruiming van de mogelijkheid om fouten in het geluidregister te herstellen en enkele technische verduidelijkingen.

Status
Dit wetsvoorstel is in werking getreden op 1 mei 2017. U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 34 525.

Belangrijkste kamerstukken
in dit dossier:

Dit wetsvoorstel:

  • zondert tijdelijke bouwwerken uit van bescherming tegen geluidhinder
  • herstelt enkele omissies

Bescherming tijdelijke bouwwerken

De grenswaarden uit de Wgh zijn niet van toepassing bij tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor een termijn van maximaal 10 jaar. Dit wetsvoorstel zondert tijdelijke bouwwerken uit van bescherming tegen geluidhinder bij de reconstructie van een weg (artikel 1b Wgh).

Herstel omissies

Wegen die niet op de plafonkaart staan kunnen onderdeel zijn van een Tracébesluit. De wetswijziging regelt dat de minister bevoegd gezag is voor de gevelisolatie bij een reconstructie van een weg dat onderdeel is van een Tracébesluit (artikel 104a Wgh).