Wet Reparaties Wm en pChw

Op 15 oktober 2014 is de "Wet van 9 juli 2014 tot wijziging van de Wet milieubeheer en van de wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Stb. 2013, 144) in verband met het doorvoeren van enkele noodzakelijke reparaties en andere kleine wijzigingen" (Wet Reparaties Wm en pChw) (grotendeels) in werking getreden.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) werkt aan het vereenvoudigen en verbeteren van het omgevingsrecht. Twee wetten en een AMvB zijn opgesteld om een aantal wetten en AMvB's binnen het omgevingsrecht aan te passen. Deze zijn per 1 november 2014 van kracht. Het gaat om:

  • de wet 'Permanent maken Chw' (pChw)
  • de wet 'Reparaties Wm en pChw'
  • het besluit 'Wijziging AMvB's ivm pChw'

Deze wijzigingen hebben gevolgen voor de Chw, Mer, Wabo, Wgh en Wm.

Algemene informatie

Deze wet is opgesteld om enkele reparaties en andere kleine wijzigingen aan te brengen in:

  • de Wet milieubeheer (Wm)
  • de wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet
  • diverse andere wetten

door het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht.

Status
Dit wetsvoorstel is op 3 juli aangenomen door de Tweede Kamer en op 8 juli door de Eerste Kamer. Het koninklijk besluit over het tijdstip waarop het wetsvoorstel in werking zal treden is op 14 oktober gepubliceerd. De wetswijziging is vanaf 15 oktober (grotendeels) van kracht.

De aanpassingen in de Wm die in artikel I van deze wijzigingswet benoemd zijn, behalve art. I, onderdeel E, onder 1, hebben vanaf 15 oktober gevolgen voor de uitvoeringspraktijk.

De aanpassingen die in artikel II zijn benoemd - voor Mer, Wabo en Wgh - wijzigen de wet 'Permanent maken Chw'. Het eerste deel van die wet is op 25 april 2013 in werking getreden, het resterende deel op 1 november 2014. De wijziging uit artikel II hebben gevolgen voor de uitvoeringspraktijk als het wetsvoorstel 'Permanent maken Chw' volledig inwerking is getreden, dat is vanaf 1 november 2014.

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 33 919.

Belangrijkste kamerstukken
in dit dossier:

Aanpassing Wgh

De wet 'Reparaties Wm en pChw' omvat ondermeer een correctie van artikel 2.2.2 van de wet pChw. Dat artikel wijzigt een drietal artikelen (art. 49, 58 en 76a) van de Wgh. De artikelen 49, 58 en 76a zijn door de combi van de wetten 'pChw' en 'Reparaties Wm en pChw' zodanig aangepast dat

  1. nu ook bij het nemen van een besluit over een omgevingsvergunning tot afwijken van het bestemmingsplan toetsing aan de Wgh (weer) moet plaatsvinden. Die mogelijkheid tot afwijking is beschreven in de Wro, artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° (de zgn. kruimellijst). Deze verplichting tot toetsing binnen zones rond industrieterreinen (art. 49 en 58) en binnen zones langs wegen (art. 76a) was met de invoering van de Wro komen te vervallen.
  2. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat deze toetsing alleen hoeft plaats te vinden voor situaties waarbij langer dan tien jaar wordt afgeweken van het bestemmingsplan.
    Met de wet pChw is de mogelijkheid tot tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan (nu artikel 2.12, tweede lid Wabo) verplaatst naar de zgn. kruimellijst.

Voor achtergrondinformatie zie de informatie bij artikel 2.2.2 van de MvT behorende bij de wet pChw (Kst. 33 135 nr. 3).