Wijziging Wet luchtvaart

De regelgeving met betrekking tot de luchtvaart is sterk in beweging. Via de Wet Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens (Stb. jaargang 2008, nr. 561) en de Wet van 18 maart 2010 tot wijziging van de Wet luchtvaart en enkele andere wetten, houdende diverse wijzigingen met betrekking tot de luchtvaart (Stb. jaargang 2010, nr. 149) is er per 7 juli 2010 (onder andere) een nieuw stelsel voor alle luchthavens in Nederland, behalve Schiphol (dat had al eerder vernieuwde regels).

Dit stelsel bevat regels om de milieuruimte en externe veiligheidsruimte van luchthavens te bepalen, zowel voor het gebruik van de luchthaven door vliegverkeer als voor de ruimtelijke indeling van het gebied in de nabijheid van luchthavens. Hierdoor moest ook de Wet geluidhinder aangepast worden. Het betreft tekstuele aanpassingen (bv, verwijzingen in artikel 110f Wgh over cumulatie). De wijzigingen hebben geen inhoudelijke gevolgen voor de beoordeling van industrie-, weg- en spoorweglawaai in de Wgh.

In de Wet Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens zijn een aantal overgangsbepalingen opgenomen. Voor industrielawaai, spoorweglawaai en wegverkeerslawaai kan de overgangsbepaling in artikel VIII met betrekking tot artikel 110f Wgh (cumulatie) een rol spelen wanneer er sprake is van cumulatie die ook betrekking heeft op een zone rond een burgerluchtvaartterrein of een militair vliegveld.

Voor de Wet Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens kunt u alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 30452.
Voor de wet van 18 maart 2010 tot wijziging van de Wet luchtvaart en enkele andere wetten, houdende diverse wijzigingen met betrekking tot de luchtvaart kunt u alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 31 857.