Wijziging Wgh 1 januari 2013

Op 1 januari 2013 is de Wgh aangepast door drie verschillende wetten.

De laatste twee genoemde wetten hebben geen inhoudelijke gevolgen voor de beoordeling van industrie-, weg- en spoorweglawaai in de Wgh.

Plattelandswoningen

Deze wet bevat een tweetal onderdelen. Om te beginnen wordt geregeld dat bij verschillende wetten zoals bij de Wabo (Omgevingsvergunning milieu) het planologische regime, en niet langer het feitelijk gebruik, bepalend wordt voor de bescherming die een gebouw of functie geniet tegen negatieve milieueffecten. Het tweede element van het wetsvoorstel heeft specifiek betrekking op zogenaamde plattelandswoningen. Dat zijn (voormalige) agrarische bedrijfswoningen die (ook) door derden mogen worden bewoond. Het wetsvoorstel regelt dat deze woningen niet worden beschermd tegen milieugevolgen van het bijbehorende bedrijf.

Wijzigingen Wgh

In artikel II van de wet wordt de Wgh aangepast via de Invoeringswet geluidproductieplafonds zodat het planologisch regime bepalend gaat worden. De definities voor woning, ander gevoelig gebouw en geluidgevoelige terrein zijn hierop aangepast.

Status

Op 23 oktober 2012 is de Wet plattelandswoningen gepubliceerd (Stb. 2012, nr. 493). De wet is op 1 januari in werking getreden (Stb. 2012, nr. 571).

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 33 078.

Belangrijkste kamerstukken:

Aanpassing bestuursprocesrecht

In deze wijzigingswet is een reeks voorstellen tot wijziging van het bestuursprocesrecht samengebracht. Deze vallen uiteen in vier groepen:

  • inhoudelijke wijzigingen, gericht op stroomlijning van procedures en bevordering van een effectieve en definitieve geschilbeslechting
  • meer technische wijzigingen, onder meer gericht op verbetering van de toegankelijkheid van de wetgeving door het bestuursprocesrecht zoveel mogelijk te concentreren in de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
  • een beperkte herverkaveling van de rechtsmacht tussen de drie hoogste feitelijke bestuursrechters
  • overige wijzigingen.

Wijzigingen Wgh

Voor de Wgh vervalt artikel 146. De beroepsmogelijkheid bij de Afdeling bestuurrechtspraak RvS blijft bestaan. Dit wordt middels dit wetsvoorstel echter direct geregeld in de Awb en niet meer via hoofdstuk 20 Wm.

Status

De wet is op 20 december 2012 bekend gemaakt (Stb. 2012, nr. 683). De wet is op 1 januari 2013 in werking getreden (Stb. 2012, nr. 684).

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 32 450.

Belangrijkste kamerstukken:

Aangenomen amendementen:

Beperkingengebied buitenlandse luchthaven

De Luchtvaartwet wordt geleidelijk vervangen door de Wet luchtvaart. De regels voor Schiphol kennen rond Schiphol een beperkingengebied, dat betrekking heeft op de geluidsbelasting, de externe veiligheid en de vliegveiligheid. De nieuwe regels inzake andere burgerluchthavens en militaire luchthavens kennen eveneens een dergelijk beperkingengebied. Het is gewenst om ook voor de planologische gevolgen van buitenlandse luchthavens op Nederlands grondgebied te werken met een beperkingengebied, waarvoor overeenkomstige regels gelden als voor luchthavens in Nederland. Dit gaat geregeld worden via de Wet Beperkingengebied buitenlandse luchthaven. Deze regelt een nieuwe titel 8A.6 in de Wet luchtvaart, deze titel gaat vooralsnog gelden voor drie in Duitsland gelegen luchthavens.

Wijzigingen Wgh

Het betreft louter tekstuele aanpassingen (bijvoorbeeld verwijzingen) en deze hebben geen inhoudelijke gevolgen voor de beoordeling van industrie-, weg- en spoorweglawaai in de Wgh.

Status

De wet is op 8 november 2012 bekend gemaakt (Stb. 2012, nr. 582). De wet is voor wat betreft de wijziging Wgh op 1 januari 2013 in werking getreden (Stb. 2012, nr. 644).

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 31 898.

Belangrijkste kamerstukken: