Wijziging Wet geluidhinder 2007

In het kader van de modernisering van het instrumentarium geluidsbeleid (MIG II, fase 1) is per 1 januari 2007 de Wet geluidhinder gewijzigd. De wijziging heeft nogal wat gevolgen voor de uitvoeringspraktijk bij gemeenten en provincies. Op deze pagina vindt u alle praktische informatie over deze wijzigingen bij elkaar.

De officiële tekst van deze wijziging is vermeld in het Staatsblad jaargang 2006, 350. De memorie van toelichting vindt u bij de kamerstukken 29 879, nr 3 (vergaderjaar 2004/2005).
Eind 2007 is geconstateerd dat er in deze wijziging toch nog een aantal technische foutjes zaten die voor een goede uitvoering van de wet gecorrigeerd moesten worden. Het gaat hierbij niet om beleidsinhoudelijke wijzigingen. Deze zogenaamde reparatiewet is vermeld in Staatsblad jaargang 2007, 349 en werkt terug tot en met 1 januari 2007.

Als toelichting op de wijzigingen heeft VROM een tweetal informatiebladen uitgebracht. Zo is er een informatieblad met een samenvatting over de wijzigingen en een informatieblad met factsheets. Deze factsheets zijn geactualiseerd ten opzichte van de versie uit 2005 en behandelt onder meer de volgende punten:

  • Decentralisatie van de procedures over het verlenen van hogere grenswaarden (bij geluidszonering) van Gedeputeerde Staten naar Burgemeester en wethouders
  • Registratie van de hogere waarden bij het Kadaster
  • Wijziging van het begrip 'dove gevel'
  • Verantwoordelijkheid zonebeheer bij gemeenten
  • Buiten beschouwing laten van geluid windturbines bij beoordeling gezamenlijke geluidsbelasting op een gezoneerd industrieterrein
  • Tijdelijk 2 dB(A) extra geluidsruimte op gezoneerde industrieterreinen
  • Redelijke sommatie van de geluidsbelasting van bedrijven op gezoneerde industrieterreinen
  • Invoering van Lden voor wegverkeers- en spoorweglawaai
  • Reconstructieregelingwegverkeers- en spoorweglawaai
  • Saneringsregelingwegverkeers- en spoorweglawaai

Met deze wetswijziging is ook de onderliggende regelgeving aangepast. Deze stukken zijn te vinden bij de officiële publicaties van de site www.overheid.nl:

Aanverwant wijzigingen

Wijziging enkele AMvB’s in verband met een tekort aan geluidsruimte op industrieterreinen (Staatsblad jaargang 2006, 567).

Wijziging Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer in verband met biomassacentrales (Staatsblad jaargang 2006, 563)