Wijzigingen Wet geluidhinder 1 januari 2012

Op 1 januari 2012 is de Wet geluidhinder door de inwerkingtreding van drie wetten gewijzigd:

Alleen de "Wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten" heeft invloed op de dagelijkse praktijk van de Wgh (zie hieronder).

Wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten

De Crisis- en herstelwet is gewijzigd via de "Wet van 22 december 2011 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (verbeteringen en aanvullingen) (Stb. 2011, 675)".

In artikel V van deze wet wordt de Wgh aangepast.
Met de in artikel 3.18, onderdelen C en F, van de Crisis- en herstelwet opgenomen wijzigingen van de Wet geluidhinder was beoogd om in alle gevallen waar de Wet geluidhinder een koppeling legt tussen een besluit hogere waarden en het vaststellen van een bestemmingsplan, deze koppeling flexibeler te maken. Als het bestemmingsplan voorziet in een uitwerkings- of wijzigingsmogelijkheid, dan kan het besluit hogere waarden desgewenst worden uitgesteld tot vlak voor het moment waarop het uitwerkings- of wijzigingsplan wordt vastgesteld. Door een onvolkomenheid in de wetstechnische formulering is de reikwijdte van de onderhavige bepalingen kleiner dan bedoeld. Dit wordt bij deze wet hersteld door aanpassing van artikel 48, tweede lid, onderdeel a Wgh en artikel 76 Wgh (door invoeging van de zinsdeel "of het wijzigings- of uitwerkingsplan").

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 32 588.

Belangrijkste kamerstukken:

Invulling hoofdstuk 9 Wet milieubeheer

De wijzigingswet (Wet van 12 mei 2011 tot wijziging van de Wet milieubeheer en diverse aanverwante wetten) is op 8 juni 2011 in het Staatsblad (Jaargang 2011, nr. 269) gepubliceerd. De inwerkingtreding is per koninklijk besluit vastgesteld op 1 januari 2012 (Staatsblad 2011, nr. 347).

Hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer (Wm) is gereserveerd voor het in gemoderniseerde vorm onderbrengen van bepalingen over stoffen, preparaten en producten die nu nog verspreid in verschillende wetten voorkomen. In dit wetsvoorstel wordt onder andere geregeld de overheveling (en modernisering) van hoofdstuk II Toestellen en geluidswerende voorzieningen naar hoofdstuk 9 Wet milieubeheer. Deze wetswijziging van de Wgh heeft geen inhoudelijke gevolgen voor de beoordeling van industrie-, weg- en spoorweglawaai in de Wgh.

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 31 501.

Belangrijkste kamerstukken:

Wet tot wijziging Tracéwet

Op 1 januari 2012 is ook de "Wet van 1 december 2011 tot wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten (Stb. 2011, 595)" in werking getreden (via het Koninklijk besluit van 14 december (Stb. 2011, 649)).

De wet heeft als doel om via de wijziging van de Tracéwet een versnelde en verbeterde besluitvorming over infrastructurele projecten structureel mogelijk te maken. Deze wijzigingen hebben als resultaat dat ook verwijzingen in de Wet geluidhinder naar de Tracéwet aangepast dienen te worden. Deze wetswijziging van de Wgh heeft geen inhoudelijke gevolgen voor de beoordeling van weg- en spoorweglawaai op basis van de Wgh in het kader van de Tracéwet.

U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 32 377.

Belangrijkste kamerstukken: