Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

Per 17 juli 2010 is het "Besluit van 13 juli 2010, houdende regels ter uitvoering van de Crisis- en herstelwet, eerste tranche (Stb. jaargang 2010, nr. 289)" in werking getreden. Hiermee is, via artikel 14, ook het Besluit geluidhinder aangepast. Door toevoeging van "of van een wijzigings- of uitwerkingsplan" in de artikelen 4.1, eerste lid, tweede lid, aanhef, en derde lid, en 4.3, eerste en derde lid, is het ook voor situaties die betrekking hebben op spoorweglawaai mogelijk hogere waarden vast te stellen (en te toetsen) in de procedure voor een uitwerking- of wijzigingsplan.

De wijziging van de artikelen 4.1 en 4.3 van het Besluit geluidhinder betreft het herstel van een omissie. Ten onrechte was de regeling van geluidhinder voor spoorwegen nog niet aangepast aan de systematiek van de Chw.