Besluit 'Wijziging AMvB's ivm pChw'

Op 1 november 2014 is het "Besluit van 4 september 2014 tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht" (Besluit Wijziging AMvB's ivm pChw) van kracht geworden.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) werkt aan het vereenvoudigen en verbeteren van het omgevingsrecht. Twee wetten en een AMvB zijn opgesteld om een aantal wetten en AMvB's binnen het omgevingsrecht aan te passen. Deze zijn per 1 november 2014 van kracht. Het gaat om:

  • de wet 'Permanent maken Chw' (pChw)
  • de wet 'Reparaties Wm en pChw'
  • het besluit 'Wijziging AMvB's ivm pChw'

Deze wijzigingen hebben gevolgen voor de besluiten onder de Chw, Mer, Wabo, Wgh en Wro.

Algemene informatie

Het besluit tot wijziging diverse AMvB's in verband met permanent maken Crisis- en herstelwet bevat wijzigingen van:

Deze wijzigingen zijn voor het merendeel een uitvloeisel van de 'wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht' (hierna: wet pChw, Stb. 2013, 144) en de wet 'Wijziging Wet milieubeheer en pChw' (hierna: wet Reparaties Wm en pChw, Stb. 2014, 302). Het gehele besluit is, in het verlengde van deze wetten, gericht op verbeteringen en het wegnemen van knelpunten binnen het bestaande stelsel van het omgevingsrecht.

Status
Het ontwerpbesluit is op 31 oktober 2013 naar de Tweede Kamer gestuurd en in de Staatscourant gepubliceerd (Staatscourant 2013, nr. 30053). Het definitieve besluit is op 24 september 2014 in de Staatscourant gepubliceerd (Staatsblad 2014, nr. 333). Het besluit is op 1 november 2014 in werking treden, gelijktijdig met het nog resterende deel van de wet pChw.

Aanpassing Besluit Geluidhinder

Artikel V van het besluit tot wijziging diverse AMvB's in verband met permanent maken Crisis- en herstelwet (besluit pChw) wijzigt het Besluit geluidhinder (bgh). Het gaat om een wijziging van artikel 4.2 van het bgh. Door deze wijziging is toetsing aan de Wet geluidhinder bij de Omgevingsvergunning 'afwijken bestemmingsplan' alleen verplicht wanneer het gaat om afwijken voor een termijn langer dan tien jaar.
Met de wet Permanent maken Chw (pChw) is de mogelijkheid tot tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan (nu artikel 2.12, tweede lid Wabo) verplaatst naar de zgn. kruimellijst (art. 2.12, eerste lid onder a, onder 2 Wabo).
NB. De mogelijkheid tot tijdelijk afwijken van een bestemmingsplan is met de wet pChw verruimd tot een periode van tien jaar.