Wijziging Besluit geluidhinder 1 januari 2013

Op 1 januari 2013 is het Besluit geluidhinder door twee wijzigingsbesluiten aangepast:

Beide wijzigingsbesluiten hebben geen invloed op de uitvoeringspraktijk.

Agrarische activiteiten Activiteitenbesluit

De wijziging van het Activiteitenbesluit in het kader van agrarische activiteiten is op 1 oktober 2012 in Staatsblad 2012 nr. 441 gepubliceerd. Dit besluit is op 1 januari 2013 in werking getreden.

Met dit besluit zijn diverse agrarische besluiten onder het Activiteitenbesluit gebracht. Het betreft het Besluit landbouw, het Besluit glastuinbouw, het Besluit mestbassins en het Besluit lozingen open teelt en veehouderij. Daarnaast komen intensieve veehouderijen tot de IPPC-grens (40.000 stuks pluimvee, 2000 vleesvarkens of 750 zeugen) onder het Activiteitenbesluit te vallen.

In het besluit is onderscheid gemaakt naar de aard van de inrichting: agrarische inrichtingen, glastuinbouwbedrijven in glastuinbouwgebieden en overige inrichtingen. Voor de overige inrichtingen geldt het regime uit het Activiteitenbesluit van voor deze wijziging. Voor agrarische inrichtingen geldt in grote lijnen het regime uit het Besluit landbouw milieubeheer en voor glastuinbouwbedrijven in een glastuinbouwgebied in grote lijnen het regime uit het Besluit glastuinbouw. Een en ander is opgenomen in een aantal nieuwe leden van artikel 2.17 Activiteitenbesluit. Met dit wijzigingsbesluit zijn ook antihagelkanonnen aangewezen als vergunningplichtige inrichtingen.

Wijziging Besluit geluidhinder

Met het bovengenoemd wijzigingsbesluit is via artikel VII ook het Besluit geluidhinder aangepast. In artikel 1.2, vijfde en zesde lid, van het Besluit geluidhinder wordt «Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer» telkens vervangen door «Activiteitenbesluit milieubeheer». Deze redactionele wijziging heeft geen invloed op de uitvoeringspraktijk.

Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens

De Luchtvaartwet wordt geleidelijk vervangen door de Wet luchtvaart. De regels voor Schiphol kennen rond Schiphol een beperkingengebied, dat betrekking heeft op de geluidsbelasting, de externe veiligheid en de vliegveiligheid. De nieuwe regels over andere burgerluchthavens en militaire luchthavens kennen eveneens een dergelijk beperkingengebied. Het is gewenst om ook voor de planologische gevolgen van buitenlandse luchthavens op Nederlands grondgebied te werken met een beperkingengebied, waarvoor overeenkomstige regels gelden als voor luchthavens in Nederland. Dit is geregeld via de Wet Beperkingengebied buitenlandse luchthavens. Deze regelt een nieuwe titel 8A.6 in de Wet luchtvaart, deze titel gaat voorlopig gelden voor drie in Duitsland gelegen luchthavens. Deze wet is op 1 januari 2013 in werking getreden. Hierdoor waren ook aanpassingen aan onder andere het Besluit geluidhinder noodzakelijk.

Dit is geregeld is het Besluit Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens (Stb. 2009, nr. 400). De inwerkingtreding van de benodigde aanpassingen door het in werking treden van de Wet Beperkingengebied buitenlandse luchthaven is geregeld via een inwerkingtredingsbesluit (Stb. 2012, nr. 644).

Het Besluit Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens bevat juridisch-technische aanpassingen van een aantal algemene maatregelen van bestuur aan de wijzigingswet van 18 december 2008, waarbij onder meer de regeling voor het aanwijzen van luchthavens in de Luchtvaartwet is vervangen door een regeling in de Wet luchtvaart. Het gaat met name om terminologische aanpassingen en om het vervangen van verwijzingen naar de Luchtvaartwet door verwijzingen naar de Wet luchtvaart. Zo wordt het begrip «luchtvaartterrein» vervangen door «luchthaven» en wordt «geluidszone» vervangen door «beperkingengebied». Daarnaast bevat dit besluit enkele wetstechnische correcties.

Wijziging Besluit geluidhinder

Via artikel XVII van het Besluit Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens worden de artikelen 3.8, 4.21 en 5.4 van het besluit geluidhinder aangepast. Het gaat om het vervangen van verwijzingen naar de Luchtvaartwet door verwijzingen naar de Wet luchtvaart en wordt het begrip «geluidszone» vervangen door «beperkingengebied». Het heeft geen invloed op de uitvoeringspraktijk.