Wijzigingen Besluit geluidhinder

Op 28 november 2017 verscheen de publicatie  tot wijziging van het Besluit geluidhinder in verband met aanpassingen aan het doelmatigheidscriterium en enkele kleine wijzigingen. Dit stond in de Staatsblad 2017, nr. 488.

Het Besluit is op 1 maart 2018 in werking getreden.

Aanpassingen Besluit geluidhinder

Sinds invoering van de geluidproductieplafonds blijkt dat het Besluit geluidhinder (Bgh) op sommige punten onduidelijk is of moeilijk uit te voeren. Dit wijzigingsbesluit verbetert het Bgh.

Goedkeuring bewoner

Het bevoegd gezag vraagt nu alleen de eigenaar toestemming voor akoestisch en bouwtechnisch onderzoek (art. 6.4 Bgh). En niet meer aan de bewoner. Vaak reageerden bewoners niet op het verzoek van het bevoegd gezag. Hierdoor ontstond er vertraging in het proces. De bewoner krijgt wel de mogelijkheid om geen medewerking te verlenen op basis van artikel 6.9 lid 4.

Bezwaarperiode

De termijn van drie weken uit artikel 6.9 Bgh is verdwenen. Het oordeel van het bevoegd gezag over de noodzaak voor het treffen van geluidwerende maatregel is namelijk een besluit. De reactietermijn van dit besluit is zes weken. Onder de huidige regels moest de eigenaar reageren, terwijl iemand na deze periode nog bezwaar kon maken. Dat was onwenselijk.

Verwijzing Bouwbesluit

Het Besluit geluidhinder verwees in artikel 6.6 lid 1 onder b en c naar het oude Bouwbesluit. Dit is aangepast. Zo is er geen verplichting meer om een ruimte te isoleren die niet bestemd of geschikt is als geluidsgevoelige ruimte.

Instandhouden geluidsisolatie

Onder artikel 6.6, eerste lid staat een nieuwe situatie. De geluidwering met eerder van rijkswege aangebrachte isolatie is het uitgangspunt voor een nieuw gevelonderzoek. Het komt regelmatig voor dat van rijkswege geluidsisolatie is aangebracht. Het bevoegd gezag mag verwachten dat de eigenaar deze geluidsisolatie in stand houdt. Dit geldt ook bij vervanging of aanpassing van de gevel. Bij een nieuw gevelonderzoek is deze geluidsisolatie het uitgangspunt. Uit het gevelonderzoek kan blijken dat er aanvullende isolatiemaatregelen nodig zijn. Het bevoegd gezag treft alleen de aanvullende maatregelen. De eigenaar moet eerder gerealiseerde en verwijderde isolatiemaatregelen op eigen kosten terugplaatsen.

Geen onderzoek maatregelen

In een aantal gevallen, waarbij tijdelijk is afgeweken van het bestemmingsplan, is het niet nodig om maatregelen te onderzoeken of uit te voeren. Voor wegen was dit al geregeld. Met deze wijziging is dit nu ook voor spoorwegen geregeld in artikel 4.13 lid 4 (wijziging spoorbaan) en 4.18 lid 4 (sanering spoorwegen).

Binnenwaardebepaling

Gelijk aan de artikelen over de binnenwaarde van woningen (art. 111b en art. 112 Wgh), staat nu ook bij artikel 3.10 over de binnenwaarde van andere geluidsgevoelige gebouwen te toevoeging ‘bij gesloten ramen’.