Wijzigingsbesluit woonschepen

Op 1 juli 2015 is de wijziging van het Besluit geluidhinder en het Activiteitenbesluit (geluidsgevoeligheid woonschepen) in werking getreden. De wijziging is op 2 juni 2015 in Staatsblad 2015, nr. 196 gepubliceerd.

Algemene informatie

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu voert enkele wijzigingen in het Besluit geluidhinder (Bgh) en Activiteitenbesluit door rond de bescherming van ligplaatsen van woonschepen tegen geluidhinder. Deze wijzigingen zijn het gevolg van uitvoeringsproblemen bij woonschepen rond het aspect geluid. Deze zijn uitvoeringsproblemen zijn ontstaan nadat het Invoeringsbesluit geluidproductieplafonds (Staatsblad 2012, nr. 164) deze woonschepen als geluidsgevoelige objecten had aangewezen. Ligplaatsen voor woonschepen worden aangewezen als geluidsgevoelig terrein.

Status
Het ontwerpbesluit is op 11 november 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd en op 18 november 2014 in de Staatscourant (Stcrt 2014, nr. 33110) gepubliceerd. Op 20 mei 2015 is het definitieve besluit vastgesteld en op 2 juni 2015 gepubliceerd in het Staatsblad (Stb 2015, nr. 196). Het besluit is in werking getreden op 1 juli 2015.
De impact van deze wijziging is per situatie uitgewerkt op de pagina Ligplaatsen voor woonschepen.

Gevolgen voor Wgh

De wijziging van artikel 1.2 van het Besluit geluidhinder heeft gevolgen voor de verlening van een omgevingsvergunning milieu voor bedrijven op een gezoneerd industrieterrein met ligplaatsen voor woonschepen, in de zone van dat industrieterrein.

De wijziging betreft bestaande ligplaatsen voor woonschepen die op 1 juli 2012 als zodanig zijn bestemd en zijn gelegen in een zone van een industrieterrein worden voor de toets aan de Wet geluidhinder (artikel 2.14 eerste lid onder c Wabo). Als gevolg van deze wijziging zijn genoemde ligplaatsen tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet niet aangemerkt als geluidsgevoelig terrein. De voorheen geldende overgangstermijn liep tot 1 juli 2015.